5. Az ügy iratainak megtekintése, másolatkérés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

5. Az ügy iratainak megtekintése, másolatkérés (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján a 2018. január 1-jén és azt követően indult ügyekben)

Polgári ügyekben

5.1. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) rendelkezései alapján a felek, valamint azok képviselői, a szakértő és az ügyész a per iratait – kivéve az 5.2. pontban foglaltakat – a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat vagy kivonatokat készíthetnek. A beavatkozó és annak képviselője a per iratainak megtekintésére, valamint azokról másolat vagy kivonat készítésére a beavatkozást engedélyező határozat meghozatalát követően jogosult. Más perbeli személyek a per iratait a rájuk vonatkozó részben tekinthetik meg, és azokról maguknak másolatot vagy kivonatot készíthetnek.

5.2. Nem készíthető másolat, illetőleg nem készíthető kivonat az alábbi iratokról:

- a bíróság határozatainak tervezetei és a bírói különvélemény;

- olyan tárgyalásról készült jegyzőkönyv, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése érdekében zárták ki (ld. 3. A tárgyalás nyilvánossága);

- minősített adatot tartalmazó egyéb okirat.

A minősített adatot tartalmazó iratok esetében az iratok megtekintésének is csak a minősítő által kiadott engedély alapján, a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint, a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van helye.

5.3. Korlátozottan gyakorolható az iratbetekintési és másolatkészítési jog az alábbi iratok esetében:

- üzleti titkot tartalmazó iratok;

- hivatásbeli (pl. ügyvédi, orvosi) titkot tartalmazó iratok;

- külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó iratok.

A fenti iratokat a felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett, az eljáró bíró által megállapított rendben és szabályok szerint tekinthetik meg, illetve kérhetnek azokról másolatot. Fontos, hogy amennyiben a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult (titokgazda) úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon, a jegyzőkönyvvezetőn, illetve a leírón kívül az irat e titkot tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem lehet.

5.4. A feleken, az ügyészen és a perben részt vevő egyéb személyeken, valamint azok képviselőin kívül az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás lefolytatásához, illetve annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. Az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok megtekintését, az azokról való másolat vagy kivonat készítését, illetve a szükséges felvilágosítás megadását.

A minősített adatot, továbbá az üzleti, hivatásbeli vagy külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó irat megtekintését, valamint azok tartalmáról való felvilágosítás adását, másolat és kivonat készítését kizárólag a minősítő vagy a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult által adott megismerési engedélyben vagy felmentésben feltüntetett személy részére lehet engedélyezni.