Kpkf.37.219/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. február 26.

KÚRIA

Kpkf.IV.37.219/2015/2.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzését megsemmisítő IV/614/2015. számú AB határozata alapján követendő eljárás meghatározása tárgyában – hivatalból indított – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria az Alkotmánybíróság IV/614/2015. számú határozata alapján a Kvk.I.37.191/2015/3. számú választási ügyben eljárt tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Magyar Munkáspárt, mint jelölő szervezet a Veszprém megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) 2015. február 2-án kifogást nyújtott be. Az OEVB a kifogást 39/2015. (II.06.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A kérelmező fellebbezése nyomán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 17/2015. számú, 2015. február 12-én kelt határozatával az OEVB határozatát megváltoztatta, a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy az indítványozó a kérelmező által kifogásolt beszédével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelveket. Az NVB álláspontja szerint az indítványozó kijelentése a véleménynyilvánítás körébe tartozó megnyilvánuláson túl (így pl. „kamujelölt”) olyan ténymegállapítást tartalmaz, amely tényszerűen és többszörösen eltér a valóságtól.

Az NVB döntése ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúrián, amelyben előadta, hogy az NVB részben tévesen megállapított tényállásból mérlegelése során téves jogi következtetésre jutott. A Kúria az NVB határozatát helybenhagyta.

Az indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 233. §-a alapján. Az Alkotmánybíróság 2015. február 23-án meghozott IV/614/2015. számú határozatában a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzését megsemmisítette. Többek között megállapította, hogy a bírói döntés megragadva a kijelentés direkt tartalmánál, nem vette figyelembe, hogy az indítványozó véleményként fejtette ki mondandóját. Az Alkotmánybíróság megállapította az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésbe foglalt véleménynyilvánítási szabadság sérelmét.

Az Alkotmánybíróság bírói döntést megsemmisítő határozata folytán a Kúria előtt az NVB határozat bírói felülvizsgálatára irányuló el nem bírált kérelem maradt. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 361. § c) pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette, a Kúria az eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. Az új eljárásban a Kúriának az alkotmánybírósági határozatnak megfelelő döntést kell hozni.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. február 25.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró