Kpkf.37.391/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. április 22.

KÚRIA

Kpkf.IV.37.391/2015/2.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a Kúria Kvk.II.37.345/2015/2. számú végzését megsemmisítő IV/1061/2015. számú AB határozata alapján követendő eljárás meghatározása tárgyában – hivatalból indított – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria az Alkotmánybíróság IV/1061/2015. számú határozata alapján a Kvk.II.37.345/2015/2. számú választási ügyben eljárt tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Magánszemély 2015. április 1-jén kifogást nyújtott be a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), melyben előadta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Fidesz Ajkai Szervezete a jogait nem jóhiszeműen és nem rendeltetésszerűen gyakorolta. Előadta, hogy a Fidesz Ajkai Szervezete közösségi oldalán 2015. március 29-én a kifogásban megjelölt linken megosztott egy videót „Pad Ferenc bemutatkozik” címmel. A kifogástevő állítása szerint a videóban megjelenő alábbi közlések: „A cég vezetői között ott ült Pad Ferenc”; „Pad Ferenc dolga az lett volna, hogy megakadályozza a katasztrófát, de ő semmit sem tett” valótlan tényeket híresztelnek, illetve sérti Pad Ferenc becsületét. A videónak a kifogásában hivatkozott két mondata tényeket közöl és híresztel, nem pedig véleményt.

Az OEVB a kifogást 38/2015. (IV. 02.) számú határozatával elutasította.

A kérelmező fellebbezése nyomán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 67/2015. számú, 2015.  április 8-án kelt határozatával az OEVB határozatát – az indoklás kiegészítésével – helybenhagyta. A Nemzeti Választási Bizottság az ügy elbírálása során irányadónak tekintette az Alkotmánybíróság 5/2015. (II. 25.) AB határozatában kifejtett álláspontját. E határozat kampányidőszakban a jelölt és a jelölő szervezet közötti kapcsolatot kétségbe vonó közlést – szemben a Kúria és az NVB álláspontjával – nem tényállításként, hanem értékítéletként kezelte, ezért a vonatkozó kúriai döntést megsemmisítette. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügyben az 5/2015. (II. 25.) AB határozat talaján arra a következtetésre jutott, hogy a kifogás és a fellebbezés tárgyává tett kijelentések a közügyekben, nevezetesen az időközi választással összefüggésben tett megszólalások, a jelölt alkalmasságáról szóló megnyilvánulások, ezáltal a közügyek szabad vitatásával állnak összefüggésben. Ebből kifolyólag ezek a közlések a véleménynyilvánítás szabadsága nyújtotta – alkotmánybírósági döntésekben meghatározott – magasabb szintű védelmet élveznek.
Az NVB a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt eljárási alapelv sérelmét nem állapította meg.

Az NVB döntése ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúrián. A Kúria a  Kvk.II.37.345/2015/3. számú végzésével az NVB 67/2015 számú határozatát – az OEVB határozatra is kiterjedően – megváltoztatta, és a Fidesz Ajkai Szervezetét a további jogsértéstől eltiltotta. Végzésében kimondta, hogy alaptalanul állapította meg az NVB és az OEVB, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye nem sérült.
A Kúria döntése szerint a videó hamis tényállításokat tartalmaz, amikor a jelöltnek tulajdonít olyan döntési kompetenciát, vezetőnek állítva őt be, amellyel a jelölt  ténylegesen nem rendelkezett, vezetői döntési jogához kapcsolódóan a jelölt terhére rója, hogy a katasztrófa megakadályozása a dolga lett volna, de nem tett semmit. Félrevezető és valótlan ezért az az állítás, hogy a  jelölt a gazdasági társaság vezetői között ült, dolga lett volna a katasztrófa megakadályozása, de döntési jogosultsága birtokában mégsem tett semmit. A Kúria nem vitatta, hogy a videó közvetetten megfogalmaz  értékítéletet, illetőleg véleményt is.

Az indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 233. §-a alapján. Az Alkotmánybíróság 2015. április 20-án meghozott IV/1061/2015. számú határozatában a Kúria Kvk.II.37.345/2015/2. számú  végzését megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság többek között megállapította, hogy a választási kampány során közzétett videó és annak közlései egyértelműen a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe tartoznak. A Kúria a döntése  meghozatalakor nem volt tekintettel arra, hogy a jelölő szerv indítványozó által képviselt városi szervezete politikai véleményként tette közzé a videót egy választási kampány során. A kifogásolt közlés az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésébe foglalt véleménynyilvánítási szabadság védelmét élvezi.

Az Alkotmánybíróság bírói döntést megsemmisítő határozata folytán a Kúria előtt az NVB határozat bírói felülvizsgálatára irányuló el nem bírált kérelem maradt. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 361. § c) pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette, a Kúria az eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. Az új eljárásban a Kúriának az alkotmánybírósági határozatnak megfelelő döntést kell hozni.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. április 22.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró