Kpkf.37.548/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. július 1.

Kúria

Kpkf.IV.37.548/2015/3.

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzését megsemmisítő 13/2015 (V. 14.) AB határozat (III/1061-11/2014. AB határozat) esetén követendő - hivatalból indított – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria az Alkotmánybíróság 13/2015. (V. 14.) AB határozata alapján 36.Kpk.46.387/2013. számú nemperes eljárásban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

1. A GVH Versenytanácsa Vj-174/2007/332. számú, 2007. 2010. június 9-én kelt határozatával a panaszost – II. rendű félként – egymilliárd-ötszázmilló forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. A panaszos a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) előtt – II. rendű felperesként - kezdeményezte a határozat bírósági felülvizsgálatát. Az elsőfokú ítélet jogerős elbírálását követően felülvizsgálatot kezdeményezett a Kúria előtt. A Kúria a per III. és IV. rendű felperesek kérelmének helyt adva, a felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggesztette az érdemi közigazgatási határozat végrehajtását.

2. Mivel a panaszos nem kérte a felülvizsgálati eljárásban a végrehajtás felfüggesztését, ezért a GVH – az önkéntes teljesítés hiányában - a Vj-174/2007/465. számú végzésével elrendelte a panaszossal szemben érdemi határozatának végrehajtását a bírság kötelezettség és a 2010. szeptember 6-tól számított késedelmi pótlék összegére.

A panaszos nemperes eljárásban kérte a végrehajtást elrendelő végzés bírósági felülvizsgálatát, egyúttal kérte a végzés végrehajtásának felfüggesztését.
A Bíróság a végzés végrehajtásának felfüggesztését 2. sorszámú, 2013. december 10-én kelt végzésével elutasította. A nemperes eljárás során a panaszos arról tájékoztatta a Bíróságot, hogy a felülvizsgálati kérelmére indult kúriai eljárásban a Kúria - utóbb előterjesztett kérelme alapján -, 2013. december 13-án kelt, Kfv.III.37.690/2013/15. sorszámú végzésével esetében is felfüggesztette az érdemi, bírságoló határozat végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig. Erre a tényre tekintettel kérte, hogy a Bíróság függessze fel a nemperes eljárást a Kúria érdemi határozattal összefüggő felülvizsgálati eljárásának befejezéséig.

A Bíróság 2014. január 13-án kelt 6. sorszámú végzésével az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmet, 2014. március 5-én kelt végzésével pedig a panaszos végrehajtást elrendelő közigazgatási végzés felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmét is elutasította.

3. Az Alkotmánybíróság két indítvány alapján vizsgálta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) végrehajtási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit módosító, a miniszteri hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Ket.mód.) 46. §-át hatályba léptető Ket. 171. § (4) bekezdésének alkotmányosságát. A konkrét normakontrollra irányuló bírói kezdeményezés és az alkotmányjogi panasz alapján indult eljárás irányadó tényállása, azok időbelisége megegyezett.

3. Az Alkotmánybíróság 13/2015. (V. 14.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz előterjesztett formájában megalapozatlan: „ ... Az indítvány azonban tartalmilag a bíróság jogértelmezésének felülvizsgálatára irányul, vagyis jogalkalmazási és nem alkotmányossági kérdésre vonatkozik, amelyre az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre {ld. 3198/2013. (X. 22.) AB végzés, Indokolás [22]}. Erre tekintettel az indítvány az Abtv. 27. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.” {Abh. [113]}.
Ezzel szemben a bírói kezdeményezést megalapozottnak minősítette: „ … megállapítható, hogy az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését - a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát - sérti, hogy a jogalkotó a Ket. 2012. február 1-től hatályos 171. § (4) bekezdésében a végrehajtás felfüggesztése hatályos jogkövetkezményeként a késedelmi pótlék felszámítását a hatályba lépése előtt létrejött jogviszonyokra - vagyis a 2012. február 1. előtt felfüggesztett végrehajtásokra - is alkalmazni rendelte. {Abh. [106]}

4. Az Alkotmánybíróság azonban utalt arra, hogy az alaptörvény-ellenesnek minősülő rendelkezés a Ket. módosított végrehajtási szabályainak hatályba lépéséről is rendelkezett. Ezért az alaptörvény-ellenesség kapcsán alkotmányos követelményt fogalmazott meg, amellyel – lényegében módosítva a Ket. 171. § (4) bekezdését – kizárta a késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét a 2012. február 1. előtti időszakra.

5. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt ugyan visszautasította, azonban az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 28. § (2) bekezdésére hivatkozással hivatalból, normakontroll eljárásában áttért a Bíróság végzésének vizsgálatára.  Megállapította, hogy a tartalmában alkotmányjogi jogsérelem helyett felülvizsgálatra irányuló panasszal érintett bírói döntés nem felel meg az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményében foglaltaknak, ezért megsemmisítette azt. Illeszkedik az Alkotmánybíróság gyakorlatába az a megoldás, amely a hatályos jog kíméletét a bírói jogértelmezés és gyakorlat integritásával, a bírói döntések védelmével szemben rendre elsődlegesnek ítéli és az alaptörvény-ellenes jogalkotás következményeit a bírói döntésekre vetíti rá.

6. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 361. § c) pontja értelmében „[a] Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz: (…) ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette, az Alkotmánybíróság határozatából következően - a d) pontban foglalt kivétellel - az első vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el;”. A Pp. 361. § d) pontja szerint „[h]a az Alkotmánybíróság a bíróság határozatának megsemmisítése esetén a bírósági határozattal felülvizsgált más hatóság által hozott döntést is megsemmisítette, a megsemmisített döntést hozó hatóságot értesíti a szükséges intézkedések megtétele érdekében az Alkotmánybíróság határozatának egyidejű megküldése mellett, és erről a panasz indítványozóját is tájékoztatja.”

7. Az Alkotmánybíróság a GVH végrehajtást elrendelő és a késedelmi pótlékot 2010. szeptember 6-ától felszámító határozatát nem semmisítette meg [Abtv. 43. § (4) bekezdés].
Az alkotmánybírósági határozat folytán elbírálatlan maradt a panaszos GVH Vj-174/2007/465. számú végzésével szemben  benyújtott felülvizsgálati kérelme.
Ezért a Kúria a Pp. 361. § c) pontja alapjában kapott hatáskörében eljárva a Bíróságot utasította új eljárásra és új határozat hozatalára. A Bíróságnak az új eljárásban az Abtv. 43. § (3) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.

A végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárta ki.

Budapest, 2015. július 1.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró