Kpkf.37.898/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. október 9.

KÚRIA

Kpkf.IV.37.898/2014/2.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítéletét megsemmisítő 25/2014. (VII. 22.) AB határozata (belső ügyszám: IV/3442-8/2012.) alapján követendő eljárás meghatározása tárgyában – hivatalból indított – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a 25/2014. (VII. 22.) AB határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

1. A felperes 2010. szeptember 27-én közérdekű adatigényléssel fordult a Vértesi Erőmű Zrt.-hez. A Vértesi Erőmű Zrt. az adatok kiadását megtagadta.

2. A felperes keresetet nyújtott be a Tatabányai Városi Bírósághoz. Az elsőfokú bíróság 2011. február 8-án kelt ítéletében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)  alapján kötelezte az alperest a felperes által kért adatok kiadására.

A fellebbezés alapján eljárt Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a 1.Pf.20.361/2011/4. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság ítélete szerint a Vértesi Erőmű Zrt. a Vtv. szerinti egyéb közfeladatot ellátó szervnek nem minősíthető, az Avtv. 19. § (1) bekezdése alapján nem minősül közérdekű adatkezelőnek.

A jogerős ítélettel szemben a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet a Pfv.IV.20.015/2012/4. számú  határozatában hatályában fenntartotta.

3. A felperes ezt követően az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az alkotmányjogi panasz alapján eljárt Alkotmánybíróság a 25/2014. (VII. 22.) AB határozatában megállapította, hogy a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1.Pf.20.361/2011/4. számú jogerős ítéletére is kiterjedő hatállyal alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság szerint a Kúria ítéletében a Vtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakat (közfeladatot ellátó szerv, személy) indokolatlanul szűken értelmezte. Ezáltal nem alkalmazta az Avtv. 19. § (1) bekezdését az olyan gazdasági társaságra, mint amilyen a Vértesi Erőmű Zrt., amelyben közfeladatot ellátó szervként az általa kezelt közérdekű adatok megismerhetővé tételére köteles MVM Zrt. 98%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel bír, s meghatározó befolyással rendelkezik. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének és VI. cikk (2) bekezdésének sérelmét állapította meg.

4. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 360. § b) pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági határozatot megsemmisíti, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét - az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával - a Kúria állapítja meg. A Pp. 361. § c) pontja szerint a Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében - ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette - az Alkotmánybíróság határozatából következően az első vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el. A Pp. 362. § (1) bekezdése szerint ebben az esetben az eljárás hivatalból indul.

A Pp. fenti rendelkezései alapján indult eljárásban - az Alkotmánybíróság 25/2014. (VII. 22.) AB határozata nyomán – a Kúria megállapította, hogy az ítéletek megsemmisítése folytán el nem bírált fellebbezés maradt folyamatban az elsőfokú bíróság döntésével szemben, ezért a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárásban a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnak a 25/2014. (VII. 22.) AB határozatban foglaltak szerint kell eljárnia.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. október 9.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Molnár Ambrus sk. bíró