Kpkf.38.047/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. október 10.

KÚRIA

Kpkf.IV.38.047/2014/3.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak a Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzését megsemmisítő IV/1672/2014. számú AB határozata alapján követendő eljárás meghatározása tárgyában – hivatalból indított – nemperes eljárás során meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria az Alkotmánybíróság IV/1672/2014. számú AB határozata alapján a a Szegedi Ítélőtáblát új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

1. A kérelmező Foktő község egyik függetlenként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltje a választási kampány során a választókhoz eljuttatott szórólapján kifejtette, hogy az önkormányzati hivatalban (Kalocsa Közös Önkormányzati Hivatal Foktői Iroda) a dolgozók „minden nap összeszorult gyomorral veszik fel a munkát”.

A szórólap idézett szövegrésze ellen a kritizált személy (a jelenlegi polgármester) kifogással élt, amelynek Foktő Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) helyt adott. A 46/2014. számú határozatában a HVB megállapította, hogy a panaszos megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, és a jövőre nézve eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A panaszos fellebbezése nyomán eljárt Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a HVB határozatát helybenhagyta. A TVB 52/2014. (IX. 20.) számú határozata szerint a szórólap „olyan ténymegállapítást, kijelentést tartalmaz, amely túllép a szabad véleménynyilvánítás határán, és a valóságtartalma nem állapítható meg”.

A Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése a TVB határozatot helybenhagyta.

2. A kérelmező alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. §-a alapján, amelyben – többek között – az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésébe foglalt véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog sérelmét állította.

Az Alkotmánybíróság a 2014. október 7-én meghozott  IV/1672/2014. számú AB határozatában a Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzését megsemmisítette.  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy azok a közszereplők, akik nyíltan vállalhatnak közéleti – politikai szerepet (szemben például egy bíró idevonatkozó lehetőségeivel), meg is tudják magukat védeni az alaptalan megnyilvánulásokkal szemben a nyilvánosság előtt. Erre minden lehetőség adott például egy választási kampány során a polgármester-jelölteknek. Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a bírói döntés ezeket az alkotmányossági szempontból meghatározó összefüggéseket helyesen értelmezte ugyan, de a konkrét ügyben tévesen alkalmazta őket. A véleménynyilvánítás szabadsága tehát fokozottan érvényesül olyan értékítéletekkel kapcsolatban, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak.

3. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 360. § b) pontja szerint, ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági határozatot megsemmisíti, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét - az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával - a Kúria állapítja meg. A választási ügyben hozott bírói döntés más bírói döntésektől eltérő kezelését, sem a Pp. sem a Ve. nem írja elő.

A Pp. 361. § c) pontja szerint a Kúria az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében - ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette - az Alkotmánybíróság határozatából következően az első vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el. A Pp. 362. § (1) bekezdése szerint ebben az esetben az eljárás hivatalból indul, s a Pp. 363. § (1) bekezdése alapján a Kúria soron kívül jár el (jóllehet a választási ügyekben a Ve-ben szabályozott szoros, három napos jogorvoslati határidőket a tételes jog erre az eljárásra nem írja elő).

A Pp. fenti rendelkezései alapján indult eljárásban - az Alkotmánybíróság  IV/1672/2014. számú AB határozata nyomán – a Kúria megállapította, hogy az ítélet megsemmisítése folytán el nem bírált bírósági felülvizsgálat maradt folyamatban, ezért a Szegedi Ítélőtáblát új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárásban a  Szegedi Ítélőtáblának a IV/1672/2014. AB határozatban foglaltak szerint – a Ve. szerinti határidőn belül – kell eljárnia.

E végzés elleni jogorvoslatot a Pp. 362. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. október 10.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró