11/2015. számú munkaügyi elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

Az önkormányzat törvényen alapuló jogutódaként az intézményfenntartó központ a közalkalmazottat megillető jubileumi jutalmat köteles megfizetni [2012. évi CLXXXVIII. tv. - Áfvtv. - 4-6. §; 202/2012. (VII. 27.) Korm.r. 6. §; 2011. évi CXC. - Nkt. - 61. §; 1992. évi XXXIII. tv. - Kjt. - 78. §].

[1] A felperes 25 éves jubileumi jutalom megfizetésére kérte az alperest kötelezni 2012. július 1-jétő a kifizetésig terjedően a törvényes mértékű késedelmi kamattal együtt.

[2] Keresetében a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésére,  a Kjt. 78. § (1) – (2) bekezdésére hivatkozott. Előadta, hogy 1983. augusztus 23-tól 1983. október 30-ig az M. Kórházban 2 hónap 8 nap közalkalmazotti jogviszonyt szerzett, majd 1983. december 1-től 2001. december 31-ig az Egyesített Bölcsődei Intézményben 18 és 1 hónapot, 2002. november 25-től 2005. január 31-ig ugyanitt szintén 2 év 2 hónap 6 napot, majd 2007. június 1-től 2008. augusztus 31-ig ugyanezen munkáltatónál szintén 1 év 3 hónapot. Így összesen: 21 év 8 hónap 14 nap közalkalmazotti jogviszonya van.

[3] 2008. szeptember 1-től folyamatosan a B. M. Általános Iskolával áll közalkalmazotti jogviszonyban. Így 2012. január 18-ával vált jogosulttá a 25 éves jubileumi jutalomra, ehhez képest a két havi illetményének megfelelő 236.000,-Ft megfizetésére kérte jogcímen az alperesi kötelezést.

[4] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Az alperes intézményfenntartó központ jogi állásfoglalását tartalmazó okiratra hivatkozva előadta, hogy a 2013. január 1-je előtt keletkezett jubileumi jutalom iránti igények tekintetében az alperest nem terheli helytállási kötelezettség, tekintettel arra, hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7.§ (2) bek. a)pontja értelmében az alperes mint jogutód csak ekkor lépett az önkormányzatok helyébe.

[5] A felperes a 25 éves jubileumi jutalomra 2013. január 1-je előtt vált jogosulttá, ezért az alperes a kérelmét elutasította.

[6] A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárásra, a felek meghallgatására és a perbeni iratokra is figyelemmel megállapította, hogy a felperes keresete az alábbiak szerint megalapozott:

[7] A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 78. § (1) bekezdése szerint a huszonöt-harminc, illetve negyven évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

[8] A (2) bekezdés a) pontja szerint a jubileumi jutalom huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi illetménynek megfelelő összeg.

[9] A Kjt. 87/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint e törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt.

[10] A felek között abban nem volt vita, hogy a felperes valóban összességében a 25 év jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

[11] A Kúria következetes álláspontja szerint a közalkalmazott jubileumi jutalomra való jogosultsága megállapításához elegendő a megkívánt közalkalmazotti jogviszony megléte. A törvény a jogosultság feltételeként sem a jogviszony folyamatosságát, sem annak ugyanannál a munkáltatónál történő megszerzését nem kívánja meg (BH.2002/78.).

[12] A 2013. január 2-tól hatályos szabályozásból az vezethető le, hogy - mivel az önálló jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézményeknek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KLIK) történt beolvadását megelőzően munkáltatóként a közoktatási intézményeket kellett tekinteni - a beolvadást követően munkáltatónak a KLIK minősül, mivel ez a szervezet a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv. (Áfvtv.) 6.§ (2) bekezdése szerint a KLIK által üzemeltetett intézmény jogutódja.

[13] E tényt az alperes nem vitatta. A  beadványa mellékleteként becsatolt irat alapján csupán azon indok miatt nem látta kifizethetőnek a jubileumi jutalmat, mivel a felperes 2013. január 1-jét megelőzően, 2012. január 15-től vált erre alanyi jogosulttá. Ekkor még az alperesnél nem áll fenn még a jogutódlás.

[14] A bíróság megállapította, hogy törvényen alapuló jogutódlás történt, ezért a jubileumi jutalomra a  kifizetési kötelezettsége az alperesnek e jogutódlás folytán fennáll. Ettől eltérő jogértelmezés a fentiekben megjelölt jogszabályi rendelkezésekből sem következik.

[15] A 2011. évi CXC. tv. (Nktv.) 61.§ (6) bekezdése alapján a B. Általános Iskola igazgatója a bérgazdálkodást érintő döntés, vagyis a jubileumi jutalom tekintetében munkáltatói jogot nem gyakorolhat. Az alperes mint munkáltatói jogutód dönt tehát a felperest megillető jubileumi jutalomról.

[16] Mindezekre figyelemmel a bíróság a felperes keresetének helyt adott.

[17] (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.113/2014.)