14/2012. számú közigazgatási elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

K.14. számú
Elvi döntés


A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményéről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 18/A. § és 18/B. § alapján a szerzési támogatásban részesített személy a kapott szerzési támogatás visszafizetésére a személygépkocsi átírásának elmulasztása miatt akkor kötelezhető, ha a rendelkezésre álló okirat és dokumentumok alapján kétség kívül megállapítható, hogy a támogatással érintett személy a támogatással érintett gépjárművet megvásárolta és ezen időpont figyelembevételével a számára nyitva álló határidőn belül a gépjármű átírásáról nem rendelkezett.

Alperesi jogelőd 2010. július 16. napján kelt határozatában a felperes részére személygépkocsi szerzési támogatást állapított meg, amely alapján  300.000.- forint értékű utalványt állított ki.

Felperes ezt követően a gépjármű-kereskedő Kft. vezetőjével megállapodott abban, hogy meg fogja vásárolni a Daewoo Kalos típusú személygépjárművet.

Az autókereskedő a gépjármű átíratását és a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézést vállalta. Felperes az autókereskedő tájékoztatása alapján az általa kiállított számlát az alperes hivatalában 2010. november 17. napján bemutatta.

Tekintettel arra, hogy a közlekedési kedvezmény 300.000.- forint összegének azonnali fizetésére a hatóság részéről nem került sor, a gépjármű kereskedő és felperes részéről adásvételi szerződés  aláírására ekkor még nem került sor, illetőleg az autókereskedő a személygépjárművet a felperes részére át sem adta.

Felperes a 2011. január 27. napján kelt adásvételi szerződéssel vásárolta meg a Daewoo Kalos típusú személygépjárművet. Ezt követően 2011. január 31. napján a nyújtott közlekedési kedvezményre tekintettel a gépjárműre forgalmi engedélyébe az elidegenítési tilalom, valamint a törzskönyv felfüggesztéséről szóló záradék bejegyzésre került az Okmányirodában az átírás napján.

A városi jegyző 2011. január 11. napján tájékoztatta az alperest, hogy felperes a szerzési támogatással vásárolt gépjármű törzskönyv kiadásának felfüggesztése és az elidegenítési tilalomnak a Magyar Állam javára bejegyzése nem történt meg, mert a gépjármű átírási kötelezettségének nem tett eleget.

Alperes 2011. január 14. napján kelt határozatában a felperest a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési támogatással vásárolt Daewoo Kalos típusú személygépjármű átíratásának elmulasztása miatt a személygépkocsi szerzési támogatással felhasznált utalvány értékét, 300.000.- forintot, valamint 15.750.- forint kamatot, összesen 315.750.- forint visszafizetésére kötelezte. A határozat indokolása szerint a felperes 2010. november 15. napján a vásárlási utalványt felhasználva vásárolta meg a perbeli Daewoo Kalos típusú személygépjárművet, azonban a Kormány rendeletben előírt kötelezettség ellenére átírási kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget, amelyre tekintettel a nyújtott támogatás visszafizetéséről rendelkezett.

Felperes keresetében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését kérte. Felperes keresetében előadta, hogy a gépjármű átíratási kötelezettségének a számla kibocsátásakor azért nem tett eleget, mert annak elintézését az autókereskedő vállalta. Az autókereskedő mindaddig a szükséges papírokat nem  bocsátotta a rendelkezésére, amíg ténylegesen részére az utalvány formájában nyújtott 300.000.- forint kedvezmény folyósítására nem került sor. Erre figyelemmel az átírás körében önhiba nem terheli.

Felperes keresete  megalapozott.

A bíróság a Daewoo Kalos típusú gépjármű adásvétele kapcsán történt megállapodást és szerződést, a gépjármú átadásának és átírásának tényét a közigazgatási eljárás iratanyaga, valamint a felperes által csatolt adásvételi szerződés, átírásra vonatkozó igazolás, valamint alperes által csatolt jegyző írásbeli nyilatkozata alapján állapította meg tényként.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményéről szóló 164/1995.(XII.27.) Kormány rendelet 18/A.§ /2/ bekezdése alapján A hivatal az (1) bekezdés szerint bemutatott számla, szerződés vagy vámokmány alapján a bemutatástól számított nyolc napon belül rendelkezik az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzéséről. A törzskönyv kiadását az elidegenítési tilalom megszűnését vagy törlését követően kell kérni. A hivatal a határozatot az elidegenítési tilalom bejegyzése végett közli a szerzési támogatásban részesített személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatósággal. A közlekedési igazgatási hatóság negyvenöt napon belül bejegyzi az elidegenítési tilalmat, erről szóló határozatát közli a hivatallal. Ha a szerzési támogatásban részesített személy nem kérte a személygépkocsi tulajdonjog-változásának a nyilvántartásba vételét (a továbbiakban: átírás), a közlekedési igazgatási hatóság erről a tényről értesíti a hivatalt.

A Korm.r. 18/B.§ akként rendelkezik, hogy ha a szerzési támogatásban részesített személy a 18/A. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a személygépkocsi átírását elmulasztja, a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A visszafizetést a hivatal határozattal rendeli el. A szerzési támogatás visszafizetésére egyebekben a 20. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A felperesi keresettel összefüggésben a bíróságnak abban kellett állást foglalnia, hogy alperes felperest megalapozottan kötelezte-e a nyújtott szerzési támogatás visszafizetésére.

A felperes és az autókereskedő között ténylegesen adásvételi szerződés megkötésére 2011. január 27. napján került sor, és ezt követő időpontban vette birtokba felperes a gépjárművet. Ennek figyelembevételével azonban az adásvétel ügylet korábban, a 2010. november 17. napjáig befizetett vételárelőleg időpontjában nem jött létre. Ennek figyelembevételével azonban a felperesnek az átírási kötelezettsége 2011. január 27. napján keletkezett.

Mindezekből következik, hogy alperesnek 2011. január 14. napján nem volt jogalapja a felperest a közlekedési támogatás visszafizetésére kötelezni. Alperes határozata azon alapult, hogy a felperes által bemutatott számla időpontjára a felek között az adásvételi szerződés tényleges realizálódását állapította meg.

Mindezekre tekintettel azonban alperes határozata jogszabálysértő, amely felperest a közlekedési kedvezmény visszafizetésére kötelezte.

A bíróság az eljárás iratanyagából megállapította azt is, hogy felperes a gépjármű átírási kötelezettségének eleget tett és a Kormány rendeletben foglalt elidegenítési tilalom bejegyzése érdekében eljárt, amelyre tekintettel a számára nyújtott közlekedési kedvezmény visszafizetésére nem köteles, azt jogosultan használta fel.

A bíróság mindezekre tekintettel alperesi határozatot a Pp.339.§ /1/ bekezdése alapján hatályon kívül helyezte.

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 24.K.20.221/2011.)