17/2016. számú munkaügyi elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

Címzetes igazgatói pótlékra az a közalkalmazott jogosult, akinek a közalkalmazotti jogviszonya fennáll, és legalább 10 éves intézményvezetői megbízása 2013. szeptember 1-jét követően szünt meg [326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 16. § (1) bekezdés]

[1] A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletében megállapította, hogy a felperes 2013. szeptember 1-től a "címzetes igazgatói" cím viselésére jogosult.
[2] Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek a 2013. szeptember 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra - havi 9.833 Ft-tal számolva - elmaradt "címzetes igazgatói" pótlék jogcímen 157.328 Ft-ot, míg 2015. január 1. napjától a havi illetménnyel együtt havonta 9.833 Ft pótlékot.
[3] Az ítélet indokolásában megállapított tényállás szerint a felperes 1993. augusztus 1-től 2003. augusztus 31-ig az alperesi intézmény igazgatója, vezetője volt. Megbízása megszűnését követően továbbra is az intézményben áll közalkalmazotti jogviszonyban, mint óvodapedagógus.
[4] A felperes keresetében a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (Korm.r.) 16.§ (1) bekezdésére hivatkozva annak megállapítását kérte, hogy a "címzetes igazgatói" cím viselésére jogosult 2013. szeptember 1. napjától, és ugyanezen időponttól kérte alperes kötelezését havi 9.833 Ft "címzetes igazgatói" pótlék megfizetésére.
[5] Az alperes a kereset elutasítását kérte, utalva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 15.§ (1) bekezdésére, és a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (IMR rendelet) 86.§ (2) bekezdésére.
[6] A közigazgatási és munkaügyi bíróság a keresetnek helyt adó ítéletében idézte a Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdését, és megállapította, hogy erre a §-ra vonatkozóan a rendelet átmeneti szabályt nem tartalmaz. A rendelet a 34.§ szerint 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.
[7] Átmeneti szabály hiányában a Jat., valamint az IRM rendelet alperes által hivatkozott rendelkezései nem alkalmazhatók.
[8] A közigazgatási és munkaügyi bíróság megállapította, hogy a Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése alkalmazhatóságának két előfeltétele van, az egyik a magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőző legalább 10 éves intézményvezetői megbízás, a másik pedig, hogy fennálljon folyamatosan a közalkalmazotti jogviszony. Ezek a feltételek a felperes esetében teljesültek.
[9] A rendelkezésből nem vonható le az a következtetés, hogy kizárólag a vezetői megbízás megszűnését megelőző 10 éves időszak lehet az, amely "átnyúlhat" a hatályba lépést megelőző időre, és a vezetői megbízás megszűnése időpontjának legkorábban 2013. szeptember 1., vagy azt követő időpontnak kell lennie. A vezetői megbízás hatályba lépést megelőzően történő megszűnése nem kizáró feltétel a 16.§ (1) bekezdése alkalmazásánál.
[10] Az ítélet ellen alperes fellebbezett, kérte annak megváltoztatásával a kereset elutasítását. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg és helyesen hívta fel az alkalmazandó jogszabályokat is, azonban a Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdését nem megfelelően - kiterjesztően - értelmezte. A jogvita elbírálása során nem lehet figyelmen kívül hagyni a Jat. és az IRM rendelet alperes által hivatkozott rendelkezéseit, melyek szerint a hatályba lépést követően keletkezett jogi tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell általában alkalmazni a jogszabályt, amennyiben az adott jogszabályban ettől eltérő rendelkezés nincs. Ha a jogalkotó a jogszabály hatályba lépését megelőzően bekövetkezett jogi tények értékelése során is az új szabályozást kívánja érvényre juttatni, ezt az átmeneti rendelkezések között történő szabályozással teheti meg. Mindezek alapján a helyes értelmezés szerint a Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése a jogszabály hatályba lépése után megszűnő vezetői megbízások esetében alkalmazandó. A másodfokú eljárás során tartott tárgyaláson az alperes csatolta az Oktatási Hivatal tájékoztatását, mely szerint a 16.§ (1) bekezdését csak a hatályba lépést követően megszűnő vezetői megbízások esetén lehet alkalmazni.
[11] A felperes ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte helyes indokaira tekintettel.
[12] A fellebbezés alapos.
[13] A közigazgatási és munkaügyi bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és helytállóan hivatkozott a Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdésére, mint alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre. A törvényszék azonban nem ért egyet az elsőfokú ítéletben rögzített azon állásponttal, miszerint a jogvita elbírálásánál a Jat. 15.§-a, illetve az IRM rendelet 86.§ (2) bekezdése nem alkalmazható. A törvényszék álláspontja ezzel szemben az, hogy a Korm. rendelet hivatkozott rendelkezésének értelmezésekor ezeket figyelembe kell venni.
[14] A Korm. rendelet  a 16.§ (1) bekezdésére vonatkozó átmeneti rendelkezést nem tartalmaz. A jogszabály a "címzetes igazgatói" címben és pótlékban részesítés feltételeként szabja a közalkalmazotti jogviszony fennállását, és ez a feltétel a felperes esetében teljesül.

[15] A Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdésének szövegét a törvényszék akként értelmezi, hogy a legalább 10 éves intézményvezetői megbízás, mint magasabb vezetői megbízás megszűnése az a releváns tény, amelynek a jogszabály 2013. szeptember 1-i hatálybalépését követően kell bekövetkeznie, hogy e jogszabály alkalmazható legyen.
[16] A felperesnél a vezetői megbízás nem vitásan 2003. augusztus 31. napján, tehát a Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően szűnt meg, tehát ez a feltétel esetében nem áll fenn.
[17] Az IRM rendelet  86.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a jogalkotónak lehetősége lett volna arra, hogy a jogszabály hatályba lépését megelőzően bekövetkezett jogi tényre is elrendelje a rendelkezés alkalmazását, de ezzel a lehetőséggel nem élt. Az átmeneti rendelkezés hiányának következménye az, hogy a hatályba lépés után bekövetkezett tényekre, jogviszonyokra irányadó, a korábbiakra nem.
[18] A Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése megfogalmazásából az következik, hogy a magasabb vezetői megbízás megszűnésének kell a 2013. szeptember 1-jei hatályba lépést követően bekövetkeznie, és nem a teljes, legalább 10 éves intézményvezetői időszaknak.
[19] A fentiekre tekintettel a törvényszék a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján megváltoztatta.

(Szombathelyi Törvényszék 7.Mf.20.221/2015/3/I.)