20/2015. számú munkaügyi elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

Az álláskeresési támogatásban részesülő nem minősül biztosítási jogviszonyban állónak, ezért ránézve nem teljesülhetnek a korhatár előtti ellátás megállapításához szükséges feltételek [1997. évi LXXX. tv. - Tbj. - 5. §; 2011. évi CLXVII. tv. 7. §)

[1] A felperes korhatár előtti ellátás iránt terjesztett elő kérelmet az alperesnél.

[2] Az alperes határozatában a felperes kérelmét elutasította. Az elutasítás indokolásában utalt az 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdésére, a 7.§ (1) bekezdésére, a 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-ra, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Knymt.) 7. § (1) bekezdésére. A felperesre vonatkoztatott indokolásban rögzítette, hogy a felperes mint igénylő az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, öregségi nyugdíjra nem jogosult.

[3] A 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdése körében pedig arra utalt, hogy tekintettel arra, miszerint a felperes a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges életkort nem töltötte be, korhatár előtti ellátásra nem jogosult.

[4] Az ezt követő indokolásrész szerint a rendelkezésre álló nyilvántartások és igazolások szerint a felperes a határozat részét képező adatlapon feltüntetett szolgálati időt szerezte meg.

[5] A felperes fellebbezése folytán a II. fokon eljáró Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogorvoslati Főosztálya határozatával az I. fokú határozatot helybenhagyta, a fellebbezést elutasította.

[6] A II. fokú közigazgatási szerv a Knymt. 7. § (1) bekezdésének az a) pontjára és az f) pontra hivatkozott.

[7] Mindezek mellett még utalt arra is, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályok alapján az O. Ny. F. megállapította, hogy az álláskeresési támogatásban részesülő személyek (Tbj. 5. § d) pont) a Knymt. alkalmazásában nem minősülnek biztosítással járó jogviszonyban állónak, így esetükben e törvény 7. § (1) bekezdésének f) pontjában előírt, a korhatár előtti ellátás megállapításához szükséges jogosultsági feltételek sem teljesülhetnek.

[8] A rendelkezésre álló adatok alapján a felperes 2009. október 16-tól folyamatosan álláskeresési segélyben részesül a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központtól, tehát ettől az időponttól fogva nem áll a korhatár előtti ellátásokról szóló fenti törvény alkalmazásában biztosítással járó jogviszonynak minősülő jogviszonyban, így egyoldalú jognyilatkozat közlésére, megállapodás megkötésére sem kerülhetett sor 2012. január 1-jét megelőzően. Mindezek alapján a felperes a korhatár előtti ellátásra nem jogosult, a kért ellátás nem állapítható meg.

[9] A felperes e határozatokkal szemben keresettel élt a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál. Kérte e határozatok megváltoztatását, mert az álláskeresési támogatásban részesülő személy is biztosítási jogviszonyban áll, és a foglalkoztatója az ellátást folyósító szerv. Az álláskeresési segély határozata a törvény szerint egyoldalú jognyilatkozat, amelyet 2012. január 1-jét megelőzően közöltek. Hivatkozott még a 2011. évi CLXVII. törvény 6. §-ára is.

[10] Az alperes az 1. számú „Nyilatkozat”-ában az I. és II. fokú határozatokban kifejtettekre utalt vissza, kihangsúlyozva a 7. § (1) bekezdésének f) pontját és a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-g) pontjait. A felperes keresetében is írtak alapján kitért arra is, hogy az álláskeresési támogatásban részesülő személy a Tbj. 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján valóban biztosítottnak minősül, azonban a Knymt. alkalmazásában az álláskeresési támogatásban részesülők nem minősülnek biztosítással járó jogviszonyban állónak, így esetükben a korhatár előtti ellátás megállapításához szükséges feltételek nem teljesülhetnek. Ezért egyoldalú jognyilatkozat közlésére, illetőleg megállapodás kötésére sem kerülhetett sor.

[11] A bíróság megállapította, hogy a felperes keresete az alábbiak szerint nem megalapozott.

[12] a Knymt. 7. § (1) bekezdésének f) pontja szerint a 4. § (1) bekezdésben foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követő kezdő naptól – korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce), vagy cf) alpontja szerinti korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna, feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

[13] Fontos törvényi rendelkezés még az 1. § a) pontjának aa) alpontja, mely szerint e törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bek. a), b) és e) – g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony.

[14] A Tbj. 5. § (1) bekezdése sorolja fel, hogy kik tekintendők biztosítottnak. A Ny. Regionális Munkaügyi Központ. K. Kirendeltsége határozatával a felperes álláskeresési segélyre való jogosultságát 2009. október 16. napjától állapította meg.

[15] A határozat indokolásában írtak szerint a felperes 2008. július 14. napjától álláskeresőként került nyilvántartásba, 270 napon át álláskeresési (munkanélküli) járadékban részesül, és a folyósítás időtartamát 2009. április 9-én kimerítette.

[16] A Knymt. hivatkozott 1. § a) pontjának aa) alpontja szerinti biztosítási jogviszonynak – erre helyesen hivatkozott az alperes – az álláskeresési támogatás nem minősül. Az 1. § a) pontjának aa) alpontja ugyanis a Tbj. 5. § (1) bekezdésének a) és b), valamint e) – g) pontjait sorolja e körben fel, viszont a Tbj. 5. § (1) bekezdésének a d) pontjában szerepel a biztosítotti felsorolásban az álláskeresési támogatásban részesülő személy. Mivel az előbb említett felsorolásban a d) pont nem szerepel, ebből következően, illetve a II. fokú határozatban is felsorolt jogszabályhelyekre visszautalással a felperesnél a törvényi előfeltétel nem áll fenn a korhatár előtti ellátásra. Helyesen és törvényesen hivatkozott tehát az I. és a II. fokú határozat az elutasítás körében minderre.

[17] Mindezekre figyelemmel a bíróság a felperes keresetét elutasította.

(Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.413/2013.)