9/2012. számú büntető elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

B.9. számú
Elvi döntés


A számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény esetében – figyelemmel az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményében foglaltakra is – a védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszerek működéséhez, a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, valamint titokban maradásához fűződő érdek, és nem magának a számítógépnek vagy gépeknek a mechanikus védelme, erre ugyanis a rongálás törvényi tényállása nyújt büntetőjogi védelmet [Btk. 300/C. §, 300/F. § (3) bek.].

A városi bíróság a terheltet 3 rb. számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétségben [Btk. 300/C. § I. ford.] mondta ki bűnösnek és ezért pénzbüntetésre ítélte.

A megyei bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét mindössze annyiban változtatta meg – a rendbeliség érintetlenül hagyásával –, hogy a bűncselekményeket folytatólagosan elkövetettnek minősítette.

Az ítéleti tényállás lényege a következő:

A terhelt ismeretlen körülmények között megszerezte a volt élettársa elektronikus postafiókjához tartozó jelszót és azzal – különböző személyek internetes előfizetését és IP címét felhasználva – összesen 60 alkalommal jogosulatlanul belépett volt élettársa számítástechnikai rendszerébe (elektronikus postafiókjába). Emellett további két sértett internetes postafiókjának jelszavát is jogosulatlanul megszerezte és ezek felhasználásával az egyik sértettet érintően öt alkalommal, a másik sértett esetében nyolc alkalommal belépett azok elektronikus levelezési rendszerébe.

Azt egyik esetben sem lehetett megállapítani, hogy a terhelt elolvasta-e a sértettek levelezését.

A megyei bíróság ítéletének jogi indokolásában kifejtette: a számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezmény és ennek megfelelően a Btk. 300/F. §-ának (3) bekezdésében írt értelmező rendelkezés szerint a számítástechnikai rendszer minden olyan berendezés, amely közvetlen emberi beavatkozás nélkül végez adatfeldolgozást, azaz az adatok bevitelét, kezelését, tárolását, továbbítását látja el, valamint az egymással kapcsolatban levő ilyen berendezések összessége. Egyértelmű ebből, hogy a 300/C. §-ban meghatározott bűncselekmény esetében a védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszerek működéséhez és a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, valamint titokban maradásához fűződő érdek, nem pedig magának a gépnek (gépeknek), mint fizikai eszköznek a mechanikus védelme. Erre ugyanis a rongálás törvényi tényállása is megfelelő lenne. A terhelt azzal, hogy a sértettek elektronikus postafiókjába a jogosulatlanul megszerzett jelszóval belépett, a rendszer védelmét szolgáló intézkedést megsértette, így elkövette a Btk. 300/C. § (1) bekezdésének I. fordulata szerinti bűncselekményt.

(Somogy Megyei Bíróság Bf.198/2011. sz.)