Jpe.I.60.004/2021/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.004/2021/2.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Suba Ildikó előadó bíró
Dr. Hajdu Edit bíró
Dr. Stark Marianna bíró
Dr. Szabó Klára bíró
Dr. Lomnici Zoltán bíró
Dr. Fekete Ildikó bíró
Dr. Márki Zoltán bíró
Molnár Ferencné dr. bíró

A felperes: felperes neve (felperes címe)

A felperes képviselője: Miskolci 2. sz. Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe) ügyintéző: dr. Cserba Attila ügyvéd

A felperesi beavatkozó: felperesi beavatkozó neve (felperesi beavatkozó címe)

Az alperes: alperes neve (alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Papp Sándor ügyvéd (alperesi jogi képviselő címe)

A per tárgya: vállalkozói díj megfizetése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Pfv.V.20.669/2020/8.

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.21.054/2019/9-II.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma: Fővárosi Törvényszék 31.P.24.268/2017/38.

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Pfv.V.20.669/2020/8. számú ítélete ellen, kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján arra hivatkozott, hogy a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül – úgy tért el a Kúria közzétett határozataitól (Pfv.V.21.657/2018/6., Pfv.VI.22.066/2015/4., BH2020.1.17., BH2017.1.15.), hogy az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok határozatában nem került sor.

[2] A felperes a jogegységi panasz eljárás illetékének lerovását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel mellőzte.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] Az Itv. 2020. április 1-től hatályos 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg, a jogegységi panasz eljárás kivételével a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel indított felszámolási eljárásban, valamint a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban.

[5] A fenti jogszabályi rendelkezés alapján az illetékfeljegyzési jog az arra egyébként jogosult felet nem illeti meg a jogegységi panasz eljárásban, ezért a felszámolás alatt álló felperesnek a jogegységi panasz benyújtásakor az Itv. 50. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetéket meg kellett volna fizetnie.

[6] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[7] A fentiekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította.

Záró rész

[8] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen eljárás illetékmentes.

[9] A visszautasításról hozott végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. február 15.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Suba Ildikó s.k. előadó bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Stark Marianna s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Dr. Lomnici Zoltán s.k. bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró,
Dr. Márki Zoltán s.k. bíró,
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró