Jpe.I.60.010/2021/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.010/2021/2.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Fekete Ildikó előadó bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Sperka Kálmán bíró
Dr. Tóth Kincső bíró
Dr. Márton Gizella bíró
Dr. Harter Mária bíró
Dr. Döme Attila bíró
Dr. Csák Zsolt bíró
Dr. Somogyi Gábor bíró

A felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Szecskay Ügyvédi Iroda, ügyintézők: dr. Keller Anikó és dr. Wellmann György ügyvédek (a felperesi képviselő címe)

Az alperes: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (az alperes címe)

Az alperes képviselője: Trinn Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Trinn Gábor ügyvéd (az alperesi képviselő címe)

A per tárgya: hírközlési ügyben hozott MD/19180-91/2019. számú végzés, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Kf.V.40.355/2020/8.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma: Fővárosi Törvényszék 104.K.700.550/2019/61.

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése a befogadhatóság körében

[1] A felperes jogi képviselője útján 2021. április 7-én jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kf.V.40.355/2020/8. számú ítélete ellen, mivel álláspontja szerint az eltért a Kúria 2013. február 26-án kelt és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett Kfv.III.37.666/2012/27. számú felülvizsgálati ítéletétől. Kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A felperes a támadott ítéletet 2021. március 8-án töltötte le.

[2] A jogegységi panaszban a jogkérdésben való eltérés alapjaként megjelölt felülvizsgálati ítéletre már a fellebbezésében is hivatkozott. Így a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés a)-b), d)-h) pontjai szerinti visszautasítási ok nem állt fenn. A jogegységi panasz a Bszi. 41/C. § (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazta.

[3] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[4] A rendelkezésre állt adatokból az volt megállapítható, hogy a jogegységi panasz a benyújtási határidő utolsó napjának estéjén előterjesztésre került ugyan, de az eljárási illeték csak másnap, a határidőn túl került jóváírásra, a 2021. április 8-i befizetési időpontot a Magyar Államkincstártól érkezett értesítő igazolta.

[5] Ha jogszabályból más nem következik, továbbá a Kúriának nincs hivatalos tudomása róla és a panasz vagy mellékletei sem teszik ellenőrizhetővé, hogy az illeték átutalása mikor történt meg, akkor az illeték megfizetése időpontjának a jóváírás napját kell tekinteni. Amennyiben ez a Bszi. 41/C. § (1) bekezdésében írt 30 napos határidőn kívül esik, abban az esetben az illeték késedelmes megfizetése a panasz Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerinti visszautasításához vezet.

[6] A Jogegységi Panasz Tanács álláspontja szerint a jogegységi panasz határidőn belül benyújtottnak csakis akkor tekinthető, ha nemcsak a panasz előterjesztése, hanem az eljárási illeték lerovása is a törvényi határidőn belül megtörtént.

[7] A fentiek alapján a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

[8] Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes, ezért a felperes az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a késedelmesen lerótt illetéket a székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

[9] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály jogorvoslatot nem biztosít.

Budapest, 2021. május 3.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
dr. Fekete Ildikó s.k. előadó bíró,
dr. Patyi András s.k. bíró,
dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
dr. Márton Gizella s.k. bíró,
dr. Harter Mária s.k. bíró,
dr. Döme Attila s.k. bíró,
dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
dr. Somogyi Gábor s.k. bíró