Jpe.I.60.013/2021/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.013/2021/5.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Darák Péter előadó bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Sperka Kálmán bíró
Dr. Tóth Kincső bíró
Dr. Magyarfalvi Katalin bíró
Dr. Stark Marianna bíró
Dr. Suba Ildikó bíró
Dr. Somogyi Gábor bíró
Dr. Csák Zsolt bíró

 A felperes: a felperes neve
                  (a felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Pollák Ügyvédi Iroda
                                     (eljáró ügyvéd: dr. Pollák Mihály,
                                     a felperesi képviselő címe)

Az alperes: Budapest Főváros Kormányhivatala
                   (az alperes címe)  

Az alperes képviselője:dr. Maródi Gabriella kamarai jogtanácsos
                                     (az alperesi képviselő címe)

Az alperesi érdekelt: Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
                                  (az alperesi érdekelt címe)  

Az alperesi érdekelt képviselője:Dávid Társas Ügyvédi Iroda
                                                    (eljáró ügyvéd: dr. Dávid Zsófia,
                                                     az alperesi érdekelt képviselőjének címe)

A per tárgya: helyi adóügyben indult közigazgatási jogvita

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria, Kfv.I.35.055/2021/8. számú végzés

Az elsőfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék, 25.K.701.340/2020/23. számú ítélet

 

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kfv.I.35.055/2021/8. számú végzése ellen, amelyben kérte a Kúriát, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 25. §-ában, 41/A. § (1) bekezdésében, 41/D. § (1) bekezdésében és annak c) pontjában biztosított hatásköre alapján állapítsa meg, hogy a BHGY-ben megjelent 1/2019. KMPJE jogegységi határozatától jogkérdésben eltér a Kúria Kfv.I.35.055/2021/8. számú 2021. április 8. napján kelt és 2021. május 3. napján kézbesített végzése a hatáskör telepítése, vizsgálata, a hatáskör hiányában hozott közigazgatási határozatok semmissége és megsemmisítése körében.

[2] Kérte, hogy a Kúria döntsön a hatáskör telepítése vizsgálata, a hatáskör hiányában hozott közigazgatási határozatok semmissége és megsemmisítési kötelezettsége körében a bíróságokra kötelező értelmezésről. Az 1/2019. KMPJE határozattól való eltérésre tekintettel kérte a támadott végzés hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárására és új határozat hozatalára kötelezését.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] A felperes 7.366.440 forint illetékalap után az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva 338.322 forint illetéket fizetett meg a Kúria illeték-bevételi számlájára.

[5] Az Itv. 50. § (1) bekezdése szerint „A 39-41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni felülvizsgálat és jogegységi panasz esetén 10%, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 3 500 000 forint.”

[6] Az Itv. 50. § (1)-(2) bekezdésének együttes értelmezéséből megállapítható, hogy a jogegységi panasz eljárás illetéke az illetékalap 10%-a függetlenül attól, hogy a panaszt ítélettel vagy végzéssel szemben terjesztették elő. Az Itv. 50. § (2) bekezdése szerinti „kedvezményes” illetékszámítás kizárólag a végzés elleni felülvizsgálat esetén irányadó, a végzés ellen előterjesztett jogegységi panasz esetén nem. Az Itv. 50. § (1) bekezdése az „és” kötőszó használatával vezeti be a jogegységi panasz esetén fizetendő illetékmértéket.

[7] A fentiek értelmében a jelen ügyben a jogegységi panasz eljárás illetéke – a felperes által meghatározott 7.366.440 forint illetékalap után – 736.644 forint, amelynek a felperes kevesebb mint a felét rótta le.

[8] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[9] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján, az illeték hiányos megfizetésére tekintettel a jogegységi panaszt visszautasította.

[10] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az eljárás illetékmentes, ezért a felperes a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 338.322 forint illeték visszatérítését kérheti az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján.

[11] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. június 21.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Darák Péter s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró,
Dr. Stark Marianna s.k. bíró,
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró,
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró