Jpe.I.60.022/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.022/2021/4.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Kovács András előadó bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Tóth Kincső bíró
Dr. Kurucz Krisztina bíró
Dr. Magyarfalvi Katalin bíró
Dr. Orosz Árpád bíró
Dr. Kovács Zsuzsanna bíró
Dr. Csák Zsolt bíró
Molnár Ferencné dr. bíró

A felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Dobos István ügyvéd (a felperesi képviselő címe)

Az alperes: Nógrád Megyei Kormányhivatal (az alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Muzsnai Ágnes kamarai jogtanácsos (az alperesi képviselő címe)

A per tárgya: építési ügyben indult közigazgatási jogvita

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Kfv.III.37.258/2021/7.

Az elsőfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Budapest Környéki Törvényszék 10.K.700.216/2020/13.

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kfv.III.37.258/2021/7. számú ítélete ellen kérve a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését, és a Kúria eljáró tanácsának új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján arra hivatkozott, hogy jogegységi panasznak van helye, ha a felülvizsgálati kérelemben a Kúria 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától  jogkérdésben való eltérésre már hivatkoztak, és a Kúria az eltéréssel okozott jogsértést határozatában nem orvosolta. Előadta, hogy a Kúria támadott határozata eltér a Kúria közzétett joggyakorlatától az indokolási kötelezettség vonatkozásában, a Kúria Kfv.IV.37.360/2016/10., Kfv.35.706/2013/12., Kfv.IV.35.395/2014/7., Kfv.III.35.425/2015/7., Kfv.II.37.551/2015/4., Kfv.V.35.286/2012/6., Kfv.I.35.188/2015/4., Kfv.VI.35.579/2021/5., Kpkf.39.944/2021/2., Kfv.38.033/2020/9. számú határozataitól és a támadott ítélet saját elvi tételétől is.

[2] A felperes a jogegységi panasz eljárás illetékének lerovását mellőzte, e körben hivatkozott arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés „(1) pontja” alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] Az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg, a jogegységi panasz eljárás kivételével a közigazgatási bírósági eljárásban.

[5] A fenti jogszabályi rendelkezés alapján az illetékfeljegyzési jog az arra egyébként jogosult felet nem illeti meg a jogegységi panasz eljárásban, ezért a felperesnek a jogegységi panasz benyújtásakor az Itv. 50. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetéket meg kellett volna fizetnie.

[6] A felperes teljes személyes illetékmentességre hivatkozott, azonban nem jelölte meg egyértelműen és beazonosíthatóan, hogy az Itv. 5. § (1) bekezdés a)-t) pontjai közül mely mentességi okra alapítja ezen állítását, így a Kúria hivatkozását figyelembe venni nem tudta.

[7] Amennyiben az „(1)” írásjelsort kis „L” írásjelként kell értelmezni, a fenti [6] bekezdésben foglalt rendelkezés l) pontja területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1995. évi XXI. törvény hatálya alá tartozófejlesztési tanácsokra vonatkozik, ezzel szemben a felperes nem fejlesztési tanács, hanem egyesület. Egyesületekre a jogszabályhely d) pontja vonatkozik, amely esetben viszont a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek is teljesülniük kell, melyre jelen ügyben a felperes nem nyilatkozott és e feltétel teljesüléseként értelmezhető okiratot sem csatolt. Mindezért nincs olyan értelme – tartalmi értelmezés mellett sem – a felperes [2] pontban rögzített nyilatkozatának, amely alapján a személyes illetékmentesség fennállását a Kúria megállapíthatta volna.

[8] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[9] A fentiekre tekintettel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította.

Záró rész

[10] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen eljárás illetékmentes.

[11] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. szeptember 13.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács András s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró