Knk.IV.37.012/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

K Ú R I A

Knk.IV.37.012/2016/2.szám

A Kúria Dr. Mezei Ferenc ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nagykőrösi Helyi Választási Bizottság, mint kérelmezett 1/2015. (XI.27.) számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított és a fenti ügyszám alatt folyamatban lévő nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria megállapítja hatáskörének hiányát és az ügyet elbírálás végett a Budapest Környéki Törvényszékhez rendeli áttenni.

Ez ellen a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmezett 1/2015 (XI.27.) számú határozatával /továbbiakban: HVB határozat/ az alábbi helyi népszavazásra javasolt kérdést hitelesítette: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Nagykőrös városban a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó önrész-csökkentési támogatás az érdekelteket illesse meg?"

A HVB határozat jogorvoslati kioktatása tájékoztatta a kérelmezőt a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségéről a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény /továbbiakban: Nsztv./ 1.§ (1) és 57.§ (1) bekezdésére hivatkozással.

A kérelmező a HVB határozat ellen határidőben kereset megnevezésű beadványt, helyesen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Budapest Környéki Törvényszékhez.

A Budapest Környéki Törvényszék 2015.EL.VIII.A.69/2. számú átiratával a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a hozzá kapcsolódó iratokkal együtt az Nsztv. 57.§ (2) bekezdésére hivatkozással a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének küldte meg a szükséges intézkedések megtétele végett.

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke 2015.EL.I.J.45. számú átiratával a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a hozzá kapcsolódó iratokkal együtt – további intézkedések megtétele végett - a Kúria részére továbbította, hivatkozva az Nsztv. 61.§ (3) bekezdésére.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmének érdemi elbírálására nincs lehetőség.

Az Nsztv. 57.§ (1) bekezdése kimondja, hogy "A helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet - a törvényszékhez címezve - úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz."

Az Nsztv. 57.§ (3) bekezdése szerint: "A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja; döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs."

E rendelkezésekből megállapítható, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmének elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Nem helytálló az Nsztv. 61.§ (3) bekezdésére hivatkozás, mivel e rendelkezés a megyei és fővárosi szintű helyi népszavazással kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárásokra állapítja meg a Kúria hatáskörét. Jelen esetben a kérelmezett által hitelesített kérdés települési szintű helyi népszavazás megtartására irányul.

A Budapest Környéki Törvényszék illetkessége az alábbiak szerint állapítható meg. Az Nsztv. 1.§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /továbbiakban: Ve./ 228.§ (2) bekezdése, amely kimondja, hogy a bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény /továbbiakban: Pp./ közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell – a Ve-ben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni. A Pp. 326.§ (1) bekezdése alapján ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs a bíróság illetékességét az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv székhelye állapítja meg. Jelen esetben – analógiával élve - a kérelmezett székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 05.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmének elbírálására tehát a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel az Nsztv. 57.§ (3), a Pp. 326.§ (1) és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet 14. és 14/8. számú pontjaiban foglaltak szerint.A Kúria megjegyzi, hogy a HVB határozat jogorvoslati kioktatása helyesen jelölte meg a felülvizsgálati kerelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságként a Budapest Környéki Törvényszéket.

A Kúria a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Környéki Törvényszékhez rendelte áttenni.

A Kúria által hozott határozat elleni további jogorvoslatnak a Pp. 233.§-a, 233/A.§-a és a Pp. 271.§ (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye.

Budapest, 2016. január hó 12.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök,

Dr. Mudráné Dr. Láng Erszébet sk. előadó bíró,

Dr. Balogh Zsolt sk. bíró