Köf.5.004/2016/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
VÉGZÉSE

Az ügy száma:    Köf.5004/2016/5.
A tanács tagja:    Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Tóth Kincső bíró
Az indítványozók:    Fejér Megyei Kormányhivatal

Az érintett önkormányzat:    Sárosd Nagyközség Önkormányzata

Az ügy tárgya: talajterhelési díjra vonatkozó szabályozás

Rendelkező rész

–     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 10/2015. (V.18.) sz. rendelete törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó indítványában kérte Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 10/2015. (V.18.) számú önkormányzati rendelet /továbbiakban: Ör./ törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését, indítványát az alábbiakra alapította.

[2] Az Ör. bevezető rendelkezéseiben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése került megjelölésre felhatalmazó rendelkezésként, mely ellentétes a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény /továbbiakban: Ktd./ 26.§ (4) bekezdésében foglaltakkal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet /továbbiakban: Jszr./ 53.§ (2) és 54.§ (1) és 55.§ (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakkal, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában foglaltakkal.

[3] A bevezető rendelkezésekben nem került megjelölésre, hogy a Képviselő-testület Ör.-t a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény /továbbiakban: Kötv./ 48.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével alkotta meg. Ezért az Ör. a Kötv. 48.§ (3) bekezdésében foglaltakba is ütközik.

[4] Az Ör. a Ktd. 2.§ a) pontjában és 11.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel ellentétesen került megalkotásra, mivel az Ör. személyi és területi hatálya nem e rendelkezésekben foglaltak szerint került meghatározásra.

[5] A Képviselő-testület az Ör.-t a Ktd. 2.§ b) és 3.§ c) pontjaiba is ütköző módon fogadta el, ugyanis az Ör. tárgyi hatálya nem került meghatározásra.

[6] Az indítványozó megállapította továbbá, hogy az Ör. azon okból is jogszabálysértő, hogy 3.§ a) pontjában nem hatályos rendelkezést tartalmaz.

[7] Sárosd Nagyközség Önkormányzata az indítványra – határidőben – állásfoglalást terjesztett elő. Ebben kiemelte, hogy az indítványozó törvényességi felhívásában foglaltaknak eleget téve hatályon kívül helyezte az Ör.-t és megalkotta a talajterhelési díjról szóló 1/2016. (I.25.) számú önkormányzati rendeletét. Erre tekintettel kérte az Önkormányzati Tanács előtt folyamatban lévő eljárás megszüntetését.

[8] Az indítványozó az állásfoglalásra tett nyilatkozatában akként nyilatkozott, hogy indítványát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény /továbbiakban: Bszi./ 51.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással visszavonja, egyben Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 1/2016. (I.25.) számú önkormányzati rendeletét az indítványának megfelelő korrekcióként elfogadja.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[9] Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Bszi. 24.§ (1) bekezdés g) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

[10] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését és a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását vizsgálja.

[11] A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „[…] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”.

[12] A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta […].”

[13] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

[14] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja.

Záró rész

[15] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. május hó 17.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső sk. bíró