Köf.5.013/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
VÉGZÉSE

Az ügy száma: Köf.5013/2016/4.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozók: Békés Megyei Kormányhivatal
Az érintett önkormányzat: Körösnagyharsány Község Önkormányzata
Az ügy tárgya: magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó szabályozás

Rendelkező rész

– A Kúria Önkormányzati Tanácsa Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2014. (I.24.) sz. önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó indítványában kérte Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2014. (I.24.) sz. önkormányzati rendelet /továbbiakban: Ör./ 4.§ (1) bekezdés törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését, indítványát az alábbiakra alapította.

[2] Álláspontja szerint az Ör. 4.§ (1) bekezdése ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3.§-ában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§ e) pontjában és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal.

[3] Körösnagyharsány Község Önkormányzata az indítványra állásfoglalást nem terjesztett elő.

[4] Az indítványozó ezt követően beadvánnyal fordult az Önkormányzati Tanácshoz. Beadványában akként nyilatkozott, hogy indítványát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény /továbbiakban: Bszi./ 51.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással visszavonja. Egyben kérte az eljárás megszüntetését, mivel Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (III.30.) sz. módosító rendeletével hatályon kívül helyezte az Ör. 4.§-át.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Bszi. 24.§ (1) bekezdés g) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezet 15. pontja tartalmazza .

[6] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését és a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását vizsgálja.

[7] A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „[…] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”.

[8] A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta […].”

[9] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

[10] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja.

Záró rész

[11] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. május hó 24.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró