Köf.5.015/2015/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5015/2015/6.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
          dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
              (Miskolc, Városház tér 8.)
Az indítványozó képviselője: dr. Jerebák József főosztályvezető
Az érintett önkormányzat: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
                               (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
Az ügy tárgya: az eljárás megszüntetése

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről szóló 11/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladat-és hatáskörében eljárva 2015. január 10-én törvényességi felhívással élt Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé, amelyben indítványozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről szóló 11/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) hatályon kívül helyezését. A képviselő-testület 2015. február 11-én megtárgyalta a törvényességi felhívásban foglaltakat, s úgy döntött, hogy a rendeletet hatályában továbbra is fenntartja.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

2. Az indítványozó a Mötv. 136. § (2) bekezdése alapján kezdeményezte a Kúriánál az Ör. egésze törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését. Álláspontja szerint az Ör. rendelkezései ellentétesek az Alaptörvény 32. cikk (2)-(3) bekezdésével, a XV. cikk (1)-(2) és (4) bekezdésével, a XIX. cikk (1)-(3) bekezdésével, a XXVII. cikk (1) bekezdésével, továbbá az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 4. § b) pontjával, 24. § b) pontjával, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 7. § (1) bekezdésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésével és 3. §-ával, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 53. § (2) bekezdésével, 54. § (1) bekezdésével, 55. § (1)-(5) bekezdésével.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából. Az érintetett önkormányzat 2015. május 22-én kelt állásfoglalásban kifejtette, hogy a rendelet megalkotása indokolt volt, a város polgárainak érdekét szolgálta.

4. Az érintett önkormányzat ezt követően 2015. július 10-én kelt beadványában bejelentette, hogy az önkormányzat megalkotta a 17/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, amelyben a Kormányhivatal által támadott Ör. egészét hatályon kívül helyezte. Az érintett önkormányzat csatolta a 17/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletet, s kérte az eljárás megszüntetését. Ezt követően a Kormányhivatal is jelezte az Ör. hatályvesztését, s kérte az eljárás megszüntetését.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

5. A Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezése esetén az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezése hatályát vesztette. A Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

6. Mivel a kormányhivatal által vizsgálni kért Ör.-t az érintett önkormányzat hatályon kívül helyezte, ezért a Kúria az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

7. 2011. évi CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés b) pont

Záró rész

8. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. szeptember 15.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró