Köf.5.033/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
v é g z é s e

Az ügy száma: Köf.5033/2015/2.
A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, Dr. Kozma György előadó bíró,
    Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
            (1143 Budapest, Hungária körút 179-187.)
Az érintett önkormányzat: Üröm Község Önkormányzata
                (2096 Üröm, Iskola u. 10.)
Az ügy tárgya: építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Üröm kül- és belterületének egy részére vonatkozó építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2011 (IX.19.); 29/2012. (XI.30.) és 19/2013 (XI.28.) számú rendeletei törvénysértő jellegének megállapítására és alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az elsőfokú közigazgatási szerv végzésével a felperes építési engedély meghosszabbítása iránti kérelmét elutasította és az eljárást megszüntette. A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú közigazgatási szerv az elsőfokú döntés formáját határozatra változtatta, az eljárás megszüntetésére vonatkozó rendelkezést törtölte, egyebekben az elsőfokú döntést helybenhagyta.

[2] A felperes a jogerős közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult.

Az indítvány

[3] Az eljáró bíró a per tárgyalásának felfüggesztése mellett 9.K.28.640/2014/8. számú átiratában fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kérte Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének Üröm kül- és belterületének egy részére vonatkozó építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2011 (IX.19.); 29/2012. (XI.30.) és 19/2013 (XI.28.) számú rendeleteinek (továbbiakban együtt: Ör.) felülvizsgálatát. Azonban azt, hogy az Ör. konkrétan mely törvény rendelkezéseit sérti indítványában nem jelölte meg.

[4] Indítványát érdemben nem indokolta, csupán utalt arra, hogy álláspontja szerint az iratokból az volt megállapítható, hogy az eljáró közigazgatási szervek a támadott rendeletekre hivatkozással utasították el a felperes építési engedély meghosszabbítása iránti kérelmét. Az indítvány tartalmazza továbbá, hogy a perbeli ügyben a felperes - a 47/2011. (VI.9.) AB határozatra hivatkozással - alkotmányos jogának sérelmére hivatkozott. Kiemelve, hogy az építési tilalom szabályozási - rendezési terv hiányában áll fenn.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] Az indítvány érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6] Az Önkormányzati Tanács eljárását a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) IV. Fejezet 15. pontja szabályozza. A 48. § (3) bekezdése értelmében „[h]a a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett - kezdeményezi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben."

[7] A bírói indítvány formai és tartalmi kellékeit a 48. § (4) bekezdése tartalmazza. Eszerint a bírói kezdeményezésnek ki kell térnie az Önkormányzati Tanács által vizsgálandó önkormányzati rendelet megjelölése mellett az önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezésének megjelölésére, azon jogszabályi rendelkezés megjelölésére, amelyet az önkormányzati rendelet rendelkezése sért, végül pedig az indítványnak tartalmaznia kell azt az ok-okozati összefüggést, amelyre a bíró az indítványát alapozza, „[...] annak okát, hogy a bíró az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek”.

[8] A kellékhiányos bírói kezdeményezés az Önkormányzati Tanács előtti eljárást gátló körülmény, amely – érdemi elbírálás nélkül – a kezdeményezés elutasítására [Bszi. 51. § (1) bekezdés c) pont], illetve az eljárás megszüntetésére vezet [Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pont].

[9] A jelen eljárásban vizsgálandó indítvány konkrét jogszabálysértés megjelölését mellőzve, érdemi indokolás nélkül érkezett a Kúriára. A kezdeményezésben az eljáró bíró az önkormányzati rendelet támadott rendelkezését sem jelölte meg.

[10] A kifejtettek értelmében a Kúria a bírói kezdeményezést érdemben nem tudta elbírálni, ezért - figyelemmel a Bszi. 51. § (1) bekezdés c) pontjára és (2) bekezdés b) pontjára - az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

[11] 2011. évi CLXI. törvény 48. § (4) bekezdés, 51. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés b) pont.

Záró rész

[12] Az Önkormányzati Tanács döntése elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. november hó 10.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Kozma György sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró