Köf.5.035/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5035/2016/2.

A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó bíró

Az indítványozó: C. B.

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros Önkormányzata

Az ügy tárgya: személytaxival végzett szolgáltatás

Rendelkező rész

– A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros Önkormányzatának a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Ör.) Alaptörvény-ellenességének és törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Az indítványozó magánszemély az Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panasz indítványában kérte az Ör. 16. § (1) bekezdése Alaptörvény-ellenességének, valamint törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

2. Az Alkotmánybíróság 2016. augusztus 04. napján kelt átiratával a jogszabályba ütközést állító rész vonatkozásában megállapította hatáskörének hiányát és az indítványt a Kúriának küldte meg elbírálás végett.

3. Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. ellentétes a a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szellemiségével (a továbbiakban: Versenytörvény), céljával, a piaci verseny fenntartásához fűződő közérdekkel. Az Ör. ezért ellentétes a Versenytörvény 11.§ (1) és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

4. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24.§ (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

5. A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt „Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „Az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „Ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”.

6. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

7. A Bszi. 51.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be. A Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

8. Nincs helye absztrakt normakontroll eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell szüntetni, ha azt nem a jogszabály által erre feljogosított személy, illetve szerv kezdeményezte.

Alkalmazott jogszabályok

9. A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

10. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. augusztus hó 30.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró