Köf.5.054/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köf.5054/2015/3.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró, Dr.Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró
Az indítványozó: Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Berente Község Önkormányzata
                (Berente, Esze Tamás u. 18.)
Az ügy tárgya: telekadó törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

–     megállapítja, hogy a Köf.5026/2015/4. számú határozatában törvényellenesnek nyilvánított Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének 2013. november 30-ig hatályban volt „az életvitelszerűen Berentén élő, lakóhellyel rendelkező” szövegrész az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó 9.K.27.103/2015. számú perben, illetve valamely más bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben sem alkalmazható.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 2273-1/2013. számú határozatával a felperest a tulajdonában álló B. ... hrsz.-on nyilvántartott beépítetlen terület megjelölésű, 1275 m2 nagyságú, a felperes 4/12 tulajdoni hányadában álló 425 m2, valamint a B. ... hrsz.-ú, beépítetlen terület megjelölésű, 474 m2 nagyságú, a felperes 4/12 tulajdoni arányában álló, 158 m2 területű ingatlanok után „II. övezeti besorolásra tekintettel” 100 Ft/m2 alapulvételével a felperest a 2012-es évre 58.300 Ft, a 2013-as évre 58.300 Ft, összesen 116.600 Ft telekadó megfizetésére kötelezte. Hivatkozott a jegyző a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 17-22. §-ára, valamint Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2006. (XII.1.) önkormányzati rendeletére (a továbbiakban: Ör.).
A felperes fellebbezése alapján az alperes BO/05/4234-2/2013. számú határozatával az elsőfokú határozatot megváltoztatta, az adó mértékét 50 Ft/m2-ben állapította meg, figyelemmel arra, hogy az elsőfokú hatóság az ingatlan övezeti besorolását tévesen végezte el. Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerint ugyanis a b-i ... hrsz.-ú ingatlanok, így a felperes tulajdonában álló két ingatlan is, IB övezetbe tartozik, amely esetén az adó mértéke 50 Ft/m2/év.
A felperes a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. Keresetében indítványozta az Ör. törvényességi vizsgálatát. Álláspontja szerint az önkormányzat nem volt figyelemmel arra, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz és az önkormányzat gazdálkodási körülményeihez, valamint az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítsa meg, így megsértette a Htv. 6. § c) pontjában megfogalmazottakat. Előadta azt is, hogy Budapesten él, így a telekadó-mentesség rá nem vonatkozik.

[2] Időközben az önkormányzat a Berentét Sajószentpéterrel összekötő közút kivitelezési munkáival kapcsolatban részleges kisajátítási eljárást indított. Az eljárás során a kirendelt igazságügyi szakértő 100 Ft/m2 forgalmi értéket állapított meg a szakvéleményében. A ... hrsz.-ú, 1275 m2 területű ingatlan forgalmi értékét 100 Ft/m2-rel számolva 127.500 Ft-ban, míg a ... hrsz.-ú, 474 m2 területű ingatlan forgalmi értékét 100 Ft/m2-ben számolva 47.400 Ft-ban állapította meg 2013. szeptember 20. napján kelt szakvéleményében.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[3] A bíróság a fenti tényállás alapján a per tárgyalásának felfüggesztése mellett indítványozta az Ör. 3. § (1) bekezdésének, valamint 6. §-ának törvényességi felülvizsgálatát, a rendelkezések megsemmisítését és a perbeli alkalmazás kizárását. Az Ör. 6. § (1) bekezdésében foglalt adómérték meghatározása a tényállás alapján a bíróság szerint ellentétes a Htv. 6. § c) pontjában foglalt előírással, mert sem a helyi sajátosságokra, sem az adózó teherviselő képességére nincs tekintettel és törvénysértő adómértéket alkalmaz. Ellentétes a 6. § d) pontjával is, mert törvénysértő módon határozza meg az adókönnyítések szabályait: indokolatlanul különbözteti meg a mentességek, kedvezmények körében a lakosokat, mert csupán az életvitelszerűen Berentén élők számára biztosít kedvezményt.

[4] A bíróság megítélése szerint az Ör. 6. § (1) bekezdése –  Magyarország Alaptörvényének XV. és XXX. cikkének figyelembevételével, továbbá a Htv. 6. § c) és d) pontjában foglaltakra tekintettel – törvénysértő adómértéket alkalmaz. Ugyanakkor az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése törvénysértően és megkülönbözető módon határozza meg az adókönnyítés szabályait. Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indítványában kitért arra is, hogy az ingatlanforgalmi szakértő összehasonlító adatként értékelte a ... hrsz.-ú ingatlanokat is, melynek fajlagos értékét szintén 100 Ft/m2-ben állapította meg. A szakértő tehát az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott övezeti besorolásba (IB.) tartozó több ingatlant is 100 Ft/m2-re értékelt. Az Alaptörvény alapján az adókötelezettség akkor minősül arányosnak, az egyenlőség és teherbíró képességhez kötött követelménynek akkor felel meg, ha annak értéke nem oldódik el számottevően az adózott vagyontárgy értékétől. Márpedig megállapítható, hogy a felperes terhére kivetett adókötelezettség 2012. és 2013. évre 58.300 Ft. Az alperes által megállapított helyi adó azonban két év alatt felemészti az ingatlan értékét, így az nem arányos.

[5] Az Ör. 3. § (1) bekezdésében foglalt mentességi szabály szerint telekadómentesség csak a Berente község területén életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező magánszemélyeket illeti meg, így a felperes esetében az adókönnyítésre vonatkozó rendelkezés sem alkalmazható. Mindezek alapján kérte az Ör. 3. § (1) bekezdése, illetve 6. § (1) bekezdése törvényességi vizsgálatát és törvényellenességének megállapítását, valamint az egyedi ügyben való alkalmazási tilalom kimondását.

[6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján megküldte az indítványt az érintett önkormányzatnak állásfoglalása megismerése végett.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[7] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5026/2015/4. határozatában már vizsgálta az Ör. 3. §-át és 6. §-át és megállapította, hogy a 2013. november 30-ig hatályban volt „az életvitelszerűen Berentén élő, lakóhellyel rendelkező” szövegrész törvényellenes volt. E határozat az Ör. 6. §-ában „az IA. és IB. díjövezetben (a korábbi IA. és IB. és III. díjövezet együtt)” előírt 50 Ft/m2 telekadó-mérték törvényellenességének megállapítására irányuló indítványt elutasította. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indítványa alapján járt el, az adott ügyben alkalmazási tilalmat rendelt el.

[8] Megállapítható, hogy jelen ügyben az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az Ör. ugyanazon rendelkezéseinek vizsgálatát kéri ugyanazon indokok alapján, így a normaszöveg új vizsgálatára nincs szükség. Mivel a Köf.5026/2015/4. határozatban törvényellenesnek nyilvánított rendelkezés alkalmazása új ügyben merült fel, ezért a Kúria megállapította, hogy a Köf.5026/2015/4. számú határozatában törvényellenesnek nyilvánított Ör. 3. §-a jelen ügyben, azaz az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó 9.K.27.103/2015. számú perben, valamint – a Bszi. 56. § (5) bekezdés alkalmazásával – valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben sem alkalmazható.

[9] Mivel a Köf.5026/2015/4. határozat az Ör. 6. §-ának jelölt szövegrésze törvényellenességét nem állapította meg – s ez a döntés a Kúria Önkormányzati Tanácsát jelen ügyben is köti – arról e határozat rendelkező részében újra rendelkezni nem kellett.

A döntés elvi tartalma

[10] Telekadó alóli mentesség szempontja nem lehet az, hogy az adóalany az adott településen életvitelszerűen ott lakik-e.

Alkalmazott jogszabályok
[11] 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontja;

Záró rész

[12] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. március 8.

dr. Kozma György sk. a tanács elnöke;
dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró