Köf.5.057/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
v é g z é s e

Az ügy száma:    Köf.5057/2015/2.
A tanács tagja:    Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó             bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozók:    Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
    (1114 Budapest, Bocskai út 17.)
Az érintett önkormányzat:    Dabas Város Önkormányzata
                (2370 Dabas, Szent István tér 1.)
Az ügy tárgya: közterületek védetté nyilvánítása

Rendelkező rész

-     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes, a város közigazgatási területén található közterületek védett övezetté nyilvánításáról szóló 9/2004. (II.16.) sz. rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2.§-a törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A jogi képviselővel eljáró indítványozó alkotmányjogi panasz indítványt terjesztett elő az Alkotmánybírósághoz, melyben Alaptörvénybe, valamint törvénybe ütközés címén kérte az Ör. 2.§-ának megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság a törvényellenesség vonatkozásában megállapította hatáskörének hiányát és az indítványt az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjára; a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24.§ (1) bekezdés f) pontjára és az Alkotmánybíróság Ügyrendje 25.§ (3) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Kúria Önkormányzati Tanácsának küldte meg elbírálás végett.

2. Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. hivatkozott rendelkezése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (1) bekezdésébe ütközik, mivel a norma tartalma nem egyértelműen értelmezhető a címzettek számára.

3. Az Ör. hivatkozott rendelkezése sérti továbbá a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8.§ (2) bekezdését, mivel az érintett önkormányzat a kapott felhatalmazás kereteit jelentősen túllépve az önkormányzat területének túlnyomó részét védett területté nyilvánította, „quasi” megtiltva ezáltal a szexuális szolgáltatás nyújtását. Ez pedig a felhatalmazást adó jogszabály céljával is ellentétes.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

4. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Bszi. 24.§ (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

5. Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja.

6. A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „ […] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

7. A Bszi. 51.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be [...].” A Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.”
A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

8. Nincs helye absztrakt normakontroll eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell szüntetni, ha azt nem a jogszabály által erre feljogosított személy, illetve szerv kezdeményezte.

Alkalmazott jogszabályok

9. A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

10. Záró rész

11. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. december hó 15.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró