Köf.5.062/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma:    Köf.5062/2015/2.

A tanács tagjai:    Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
            Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

Az indítványozók:    H. Á.; Sz. J.; Sz. L.; K. I.; K. I.; T.L.; N. T.; H. O.; N. P.; G.J.; K. S.; F. T.; V. B. Cs.; V. S.; U. B.; H. A.; S. Gy.; K. V.; Sz. Z.

Az érintett önkormányzat:    Hajdúnánás Város Önkormányzata
                (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)
Az ügy tárgya: települési adó

Rendelkező rész

–     A Kúria Önkormányzati Tanácsa Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 39/2014. (XI.28.) sz. rendelete /a továbbiakban: Ör./ törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély indítványozók indítványukban kérték az Ör. törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítványozók azonban azt, hogy az Ör. konkrétan mely törvény rendelkezéseit sérti indítványukban nem jelölték meg.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

2. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24.§ (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

3. Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja.

4. A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „ […] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”. E rendelkezésekből az a következtetés adódik, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik az Ör. törvényességi felülvizsgálatára, ám előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

5. A Bszi. 51.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be [...].” A Bszi. 51.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.”
A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

6. Nincs helye absztrakt normakontroll eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell szüntetni, ha azt nem a jogszabály által erre feljogosított személy, illetve szerv kezdeményezte.

Alkalmazott jogszabályok

7. A Bszi. 51. § (1) bekezdés a) pontja és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

8. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. március hó 16.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. bíró