Köf.5.066/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsának
végzése

Az ügy száma:     Köf.5.066/2015/4.szám
A tanács tagjai:     Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró

Az indítványozó:     Alapvető Jogok Biztosa

Az érintett önkormányzat: Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

-    Hajdúhadház Város Önkormányzat 25/2015.(V.28) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[1] Az alapvető jogok biztosa az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. (a továbbiakban: Ajbt.) 34/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva kezdeményezte Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 25/2015.(V.28.) számú rendeletének az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint a a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)  24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő Kúria általi felülvizsgálatát és annak megállapítását, hogy az Ör. ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1/A. § (1) bekezdésével. Erre tekintettel kezdeményezte, hogy a Kúria semmisítse meg az Ör.-t.

[2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés harmadik mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. mondja ki, hogy települési adónak nem lehet alanya, azaz az állam, önkormányzat, szervezet, továbbá e minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör., a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés második mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más törvényben szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri járulék hatálya is kiterjed.

[3] Az alapvető jogok biztosa indítványát részletes indokolta és egyben utalt arra, hogy korábban már vizsgálta a települési adó alkotmányosságát és egy magánszemély beadványa alapján Balmazújváros települési adót megállapító rendeletének megsemmisítését is kérte a Kúriától. A Kúria Köf.5035/2015/4. számú határozatában megállapította, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 22/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete törvényellenes, ezért azt a 2011. december 31-i hatállyal megsemmisítette.
Kiemelte a Kúria határozatából azt a három elvi jelentőségűnek minősíthető megállapítást, amelyből kettő a jelen felülvizsgálat tárgyát képező  Ör. vonatkozásában is releváns.

[4] A Kúria állásfoglalás benyújtása végett megkereste az önkormányzatot, aki válaszában  közölte, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező Ör.-t Hajdúhadház Város Önkormányzata – figyelemmel a Kúria Köf.5035/2015/4. számú határozatára – 37/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte. Csatolta a hatályon kívül helyezést tartalmazó önkormányzati rendeletet és kérte egyben a Kúriától, hogy a települési adóról szóló 25/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet vonatkozásában kezdeményezett felülvizsgálati eljárást szüntesse meg, mivel a hivatkozott rendelet hatályát vesztette, az abban foglalt rendelkezés alapján települési adó nem került kivetésre.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kúria az eljárást a Bszi. 51.§ (2) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel az 51.§ (1) bekezdés b) pontjára megszüntette, miután a felülvizsgálat tárgyát képező rendeletet az önkormányzat saját hatáskörben hatályon kívül helyezte.

A döntés elvi tartalma

[6]  Az eljárás megszüntetése az indítványban foglalt felülvizsgálat tárgyát képező önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése okán.

Alkalmazott jogszabályok

[7] 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 51.§ (1) bekezdés d) pont, 51.§ (2) bekezdés b) pont.

Záró rész

[8] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2016.  március 30.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet  sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt  sk. bíró