Köf.5.067/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köf.5067/2015/4.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa
Az érintett önkormányzat: Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 39/2014. (XI.28.) önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör.)  törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[1] Az alapvető jogok biztosa az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. (a továbbiakban: Ajbt.) 34/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva kezdeményezte Hajdúnánás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 39/2014.(XI.28.) számú rendeletének az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint a a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)  24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő, Kúria általi felülvizsgálatát és annak megállapítását, hogy az Ör. ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1/A. § (1) bekezdésével. Erre tekintettel kezdeményezte, hogy a Kúria semmisítse meg az Ör.-t.

[2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésének harmadik mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. mondja ki, hogy települési adónak nem lehet alanya, azaz az állam, önkormányzat, szervezet, továbbá e minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör., a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés második mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más törvényben szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri járulék hatálya is kiterjed.

[3] Az indítványt az alapvető jogok biztosa részletesen indokolta és egyben utalt arra, hogy korábban már vizsgálta a települési adó alkotmányosságát és egy magánszemély beadványa alapján Balmazújváros települési adót megállapító rendeletének megsemmisítését kérte a Kúriától. A Kúria Köf.5035/2015/4. számú határozatával megállapította, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 22/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete törvényellenes, ezért azt a 2011. december 31-i hatállyal megsemmisítette.
A Kúria határozatából azt a három elvi jelentőségűnek minősíthető megállapítást emelte ki az alapvető jogok biztosa, amelyből kettő a fenti indítványban foglaltak szerint azonos a jelen ügyben is.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[4] A Kúria állásfoglalás beszerzése céljából megkereste Hajdúnánás Város Önkormányzatát, aki beadványában az indítvány elutasítását kérte. Kifejtette, hogy ugyan álláspontja szerint a rendelete eredetileg sem volt törvénysértő, a rendelet megalkotásakor mérlegelték és figyelembe vették a település adóval kapcsolatban akkor érvényes állásfoglalásokat, a rendelet szövegezésében az irányadó magasabb szintű jogszabályok előírásaira tekintettel voltak, de mindezektől függetlenül a települési adót megállapító rendelet egyéves alkalmazása és a megváltozott tartalmú állásfoglalások mérlegelése után Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletével módosította az Ör.-t. A módosítás érintette az adóalanyi kör pontosítását és a mentességi kört is. A módosítás folytán a rendelet mentesíti a települési adó megfizetése alól azt az adóalanyt, aki a termőföld után mezőőri járulékot fizet, valamint a rendelet személyi hatályát tartalmazó rendelkezéseknél meghatározták azt a tulajdonosi kört, aki nem alanya a települési adónak. Csatoltan megküldte a módosító rendeletét. Minderre tekintettel kérte annak megállapítását, hogy a rendelete nem ütközik más jogszabályba. 

[5]  A Kúria a felülvizsgálat során megállapította, hogy az állásfoglalás beterjesztésével együtt 2016. február 12-én érkeztetetten csatolta Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletét, amely mindkét kérdéskörben az ombudsmani indítvány nyomán a fentebb írtak szerint módosította a korábbi rendeletét. A Kúria ezért az eljárást a Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel az 51. § (1) bekezdés d) pontjára – megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[6] Az eljárás megszüntetése az indítványban foglalt felülvizsgálat tárgyát képező önkormányzati rendelet  módosítása okán.

Alkalmazott jogszabályok

[7] 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 51.§ (1) bekezdés d) és 51. § (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

[8] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016.  április 5.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet  sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt  sk. bíró