Köf.5.070/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsának
határozata

Az ügy száma: Köf.5.070/2015/4.szám
A tanács tagjai: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt  bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa
Az érintett önkormányzat: Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

-  Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló  23/2015.(IX. 29.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[1] Az alapvető jogok biztosa az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. (a továbbiakban: Ajbt.) 34/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva kezdeményezte Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 23/2015.(IX.29.) számú rendeletének az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint a a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)  24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő, Kúria általi felülvizsgálatát és annak megállapítását, hogy az Ör. ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1/A. § (1) bekezdésével. Erre tekintettel kezdeményezte, hogy a Kúria semmisítse meg az Ör.-t.

[2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésének harmadik mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. mondja ki, hogy települési adónak nem lehet alanya, azaz az állam, önkormányzat, szervezet, továbbá e minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör., a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés második mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más törvényben szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri járulék hatálya is kiterjed.

[3] Az indítványt az alapvető jogok biztosa részletesen indokolta és egyben utalt arra is, hogy korábban már vizsgálta a települési adó alkotmányosságát, és egy magánszemély beadványa alapján Balmazújváros települési adót megállapító rendeletének megsemmisítését kérte  a Kúriától. A Kúria Köf.5035/2015/4. számú határozatában megállapította, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 22/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete törvényellenes, azért azt a 2011. december 31-ki hatállyal megsemmisítette. Ezen határozatból azt a három elvi jelentőségűnek minősíthető megállapítást emelt ki az alapvető jogok biztosa, amelyből kettő a fenti indítványban foglaltak szerint azonos a jelen ügyben is.

[4] A Kúria állásfoglalás beszerzése céljából megkereste Mezőberény Város Önkormányzatát, aki beadványában az indítvány elutasítását kérte. Nézete szerint az adó alanyának meghatározása azért nem ellentétes a Hatv.-vel, mert a rendelet 8. § (1) bekezdése utal arra, hogy a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hatv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Az adótárgy vonatkozásában pedig rögzítette, hogy a Köf.5035/2015/4. számú határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követően a Képviselő-testület 30/2015.(XII.1.) számú rendeletével módosította a mezei  őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról rendelkező 7/1998.(V.29.) MÖK számú rendeletet és a 3. §-ban foglalt rendelkezéseket kiegészítette egy további (4) bekezdéssel, amely szerint mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól, akit határozattal földadó megfizetésére köteleztek. Ez utóbbi rendeletet csatolta. Egyébiránt előadta még, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény nem zárja ki a személyi kör hatályának meghatározásakor azt, hogy a szabályozás egy másik jogszabályban foglaltakra, jelen esetben a helyi adókról szóló törvényben foglaltakra utaljon vissza.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kúria a felülvizsgálat során hivatalból megállapította, hogy az állásfoglalás beterjesztését követően a Nemzeti Jogszabálytár adatai szerint 2016. január 26. napjával Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletet a 2/2016.(I.26.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezte, mely tényt a  megkeresett jegyző megerősítette. Tekintettel arra, hogy az indítvánnyal érintett és felülvizsgálni kért önkormányzati rendelet már nem hatályos, így a Kúria a Bszi. 51.§ (2) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel az 51§ (1) bekezdés b) pontjára az eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[6]  Az időközben hatályon kívül helyezett rendeletre tekintettel az eljárás megszüntetése .

Alkalmazott jogszabályok

[7] 2011. évi CLXI. törvény (Bszi) 51.§ (1) bekezdés d) pontja, 51.§ (2) bekezdés b) pontja.

Záró rész

[8] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2016.  március 30.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet  sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt  sk. bíró