Köm.5.005/2016/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
VÉGZÉSE

Az ügy száma: Köm.5005/2016/5.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozók: Fejér Megyei Kormányhivatal
Az érintett önkormányzat: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Az ügy tárgya: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényen /továbbiakban: Ktd./ alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

– A Kúria Önkormányzati Tanácsa Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Ktd. 2.§ b) pontján; 3.§ c) pontján; 12.§ (2) bekezdésén; 21/A.§ (2) bekezdésén és 26.§ (4) bekezdésén alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó indítványában kérte a talajterhelési díjról szóló 10/2015. (V.18.) számú önkormányzati rendelet /továbbiakban: Ör./ megalkotásával kapcsolatosan az érintett önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását.

[2] Az Ör. tárgyi hatálya ugyanis a Ktd. 2.§ b) és 3.§ c) pontjai alapján nem került meghatározásra. Nem határozta meg az Ör. a Ktd. 12.§ (2) bekezdése szerinti átalány megállapításának szempontjait sem. Végül az Ör. a Ktd. 21/A.§ (2) bekezdésébe ütköző módon nem rendezte a talajterhelési díjjal kapcsolatos részletszabályokat sem.

[3] A fentiekre tekintettel pedig az érintett önkormányzat az Ör. megalkotásakor nem tett eleget a Ktd. 26.§ (4) bekezdésében rögzített jogalkotási kötelezettségének sem.

[4] Sárosd Nagyközség Önkormányzata az indítványra – határidőben – állásfoglalást terjesztett elő. Ebben kiemelte, hogy az indítványozó törvényességi felhívásában foglaltaknak eleget téve hatályon kívül helyezte az Ör.-t és megalkotta a talajterhelési díjról szóló 1/2016. (I.25.) számú önkormányzati rendeletét. Erre tekintettel kérte az Önkormányzati Tanács előtt folyamatban lévő eljárás megszüntetését.

[5] Az indítványozó az állásfoglalásra tett nyilatkozatában akként nyilatkozott, hogy indítványát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény /továbbiakban: Bszi./ 51.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással visszavonja, egyben Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 1/2016. (I.25.) számú önkormányzati rendeletét az indítványának megfelelő korrekcióként elfogadja.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[6] Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A Bszi. 24.§ (1) bekezdés g) pontja kimondja, hogy a Kúria dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza.

[7] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését és a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztását vizsgálja. A Bszi. 57.§ alapján „a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárásra a jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás szabályait [...] kell alkalmazni.”

[8] A Bszi. 48.§ (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárását „ […] a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal [...]”, a 48.§ (1a) bekezdés alapján „az alapvető jogok biztosa [...]”, valamint a 48.§ (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti, „ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli [...]”.

[9] A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta […].”

[10] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok

[11] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja.

Záró rész

[12] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. május hó 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró