Köm.5.006/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
v é g z é s e

Az ügy száma: Köm.5006/2016/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Szabolcs Szatmár Megyei Kormányhivatal
Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Terem Község Önkormányzata
Az ügy tárgya: szervezeti és működési szabályzat megalkotása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A Kúria a Köf.5025/2015/4. számú határozatában megsemmisítette Terem Község Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.05.) számú rendeletét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésébe ütközés miatt, mert a rendelet nem határozta meg hatálybalépésének időpontját. Mivel az önkormányzat nem alkotott új rendeletet, ezért a Szabolcs Szatmár Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó)  megállapította, hogy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés áll fenn.

[2] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134. § (1) bekezdés alapján 2015. október 28. napján törvényességi felhívást bocsátott ki arra vonatkozóan, hogy Terem Község Önkormányzata 2015. december 10. napjáig – majd határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek helyt adva 2016. január 9. napjáig – alkossa meg a szervezeti és működési szabályzatát. A meghosszabbított határidő is eredménytelenül telt el, ezért az indítványozó a Kúriához fordult.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[3] Az indítványozó 2016. január 20-án kelt indítványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását kezdeményezte az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés d) pontjában és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörben. Kifejtette, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja, valamint a Mötv. 53. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület köteles megalkotni működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban. Mivel Terem Község ennek az alaptörvényi és törvényi kötelezettségének nem tett eleget, az indítványozó kezdeményezte a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását, továbbá kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot, hogy jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

A Kúria döntésének jogi indoka

[4] Az indítvány benyújtását követően Terem Község Önkormányzata megalkotta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 25.) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotására tekintettel az indítványozó 2016. március 10-én kelt beadványában indítványát visszavonta.

[5] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat:

[6] 2011. évi CLXI. törvény 51. § (2) bekezdés a) pontja

Záró rész

[7] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. május 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró