Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 18.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.060/2018. számú jelentős ügyről ügyben hozott határozatról.
Az alperesi hatóság határozata I. pontjában megállapította, hogy a felperesek és más gazdasági társaságok átfogó versenykorlátozó célú piacfelosztó megállapodás részesei voltak azzal a céllal, hogy tartózkodnak az egymás földrajzi területeire történő célzott belépéstől, a II. pontban pedig azt, hogy ugyanők versenykorlátozó célú összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a megyei – nyomtatott vagy elektronikus – kiadványaikban nem közös vagy bizományosi értékesítés keretében történő hirdetések áraival, az azokra ható körülményekkel kapcsolatos, üzletileg érzékeny információkat osztottak meg egymással. A hatóság a  jogsértések miatt  480.836.000.- forint és 755.422.000.- forint közötti bírságokat szabott ki.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a határozatot részben megváltoztatva a bírságokat mérsékelte, egyebekben a kereseteket elutasította.
A fellebbezések és a csatlakozó fellebbezésre eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az egyik felperesre vonatkozó valamennyi határozati rendelkezést, míg más felperesek esetében a bírságra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte és az alperest ez utóbbi körben új eljárásra kötelezte. Együttes első- és másodfokú perköltségként 12.000.000.- forint és 20.000.000.- forint közötti összegeket állapított meg.
Az alperes felülvizsgálati kérelmét és a felperesek csatlakozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria alaposnak ítélte. Megállapította, hogy a másodfokú bíróság túlterjeszkedett a kereseti kérelmen, amikor a határozat olyan rendelkezését is hatályon kívül helyezte, amelyre nézve egyik felperes részéről sem volt kereseti kérelem. A másodfokú bíróság lényeges eljárási hibát vétett azáltal is, hogy a támadott közigazgatási határozat meghozatala után több évvel később hozott újabb közigazgatási határozatot relevánsan értékelte a per tárgyát képező közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálatánál. Az eljárt törvényszék megsértette továbbá az indokolási kötelezettségét, mert a bírságkiszabás körében nem értelmezhető, oda nem illő jogszabály megsértését állapította meg anélkül, hogy ennek okát adta volna. 
A vázolt eljárási jogszabálysértéseket a Kúria külön-külön is olyan súlyúnak értékelte, kizárja a támadott ítélet érdemi felülvizsgálatát.
A Kúria megítélése szerint mindezeken túl jogszabálysértő a jogerős ítélet perköltségre a vonatkozó része is, mert nem ad számot a perköltségösszegek megállapításához vezető mérlegelésről.
A fentiekre figyelemmel a jogerős ítéletet a Kúria hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A megismételt eljárásra nézve előírta a lényeges eljárási hibák kiküszöbölését és a perrendi szabályoknak megfelelő határozat meghozatalát.

Budapest, 2019. február 18.

A Kúria Sajtótitkársága