Tájékoztató a 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított perről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. március 20.

A 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított per folyamán a megrendelő I.r. alperes felszámolás alá került. A felperes bejelentette a hitelezői igényét a felszámoló részére, a nyilvántartásba vételi díjat azonban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény (Cstv.) akkor hatályos szabályai szerinti egy éves jogvesztő határidőben nem fizette meg. Erre figyelemmel a bíróság jogerős ítéletével az I.r. alperessel, valamint beltagjával a II.r. alperessel szembeni keresetet a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontja, 37. § (3) bekezdése és 47. § (7) bekezdése alapján elutasította.

A jogerős ítélet ellen – annak hatályon kívül helyezése, és az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával a módosított keresetének helyt adó döntés meghozatala iránt – a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel. Kifejtette, hogy a nyilvántartásba vételi díj befizetésének elmaradása szerinte nem eredményezhette az alperesekkel szembeni igénye megszűnését. A véleménye szerint a perben nem is kerülhetett volna sor annak vizsgálatára, hogy a követelése a felszámolási eljárás keretei között érvényesíthető-e. Ennek eldöntése szerinte a felszámolási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

A Kúria a Pfv.VII.20.938/2011/5. számú – tárgyaláson kívül meghozott - ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A határozat indokolása szerint a felszámolás alá került gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelés joghatályos érvényesítéséhez a jogosultnak a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontjának, 37. § (1) és (2) bekezdésének, valamint 46. § (5) és (7) bekezdésének helyes értelmezése szerint a Cstv-ben meghatározott jogvesztő határidőn belül be kell jelentenie a követelését a felszámoló részére, és ugyanebben a határidőben be kell fizetnie a nyilvántartásba vételi díjat is. A határidő elmulasztása a Cstv. 37. § (3) bekezdése szerint jogvesztéssel jár. Ha a jogosult az adós felszámolás alá kerülését megelőzően terjesztette elő a pénzkövetelés megfizetése iránti keresetét, a perindítás a Cstv. 38. § (2) bekezdése értelmében önmagában nem elegendő a jogainak megóvásához. A követelését a Cstv-ben megszabott határidőben ilyenkor is be kell jelentenie a felszámolónak és meg kell fizetnie a nyilvántartásba vételi díjat is. Ezek elmulasztása esetében a követelés a jogvesztő határidő elteltével megszűnik.

Budapest, 2012. március 07.

A Kúria Sajtótitkársága