Tájékoztató a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésének 2019. január 1. után kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban történő alkalmazhatóságáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. december 18.

A Kúria a Kf.VI.40.227/2020/5. számú ítéletében alábbi megállapításokat tette.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód3. tv.) 50.§ (2) bekezdése által beiktatott és 2019. január 1-jével hatályos Kbt. 152. § (2a) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pont szerinti támogató szervezet esetében a (2) bekezdésben meghatározott, a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni a közbeszerzési jogsértésre vonatkozó szabálytalansági eljárás megindításának napját. A Kbt. 197. § (10) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezés alapján a Kbt.-nek a Mód3. tv. által megállapított rendelkezéseit a Mód3. tv. hatályba lépése után [..] kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra alkalmazni kell, melyre tekintettel a Kúria azt állapította meg, hogy bár a kifogásolt közbeszerzési eljárás a Mód3. tv. hatályba lépése előtt befejeződött, és a hivatalbóli kezdeményező utóellenőrzési eljárásának egyes határnapjai 2019. január 1-je előttiek, a szabálytalansági eljárás megindítására és a hivatalbóli kezdeményezésre  2019. január 1-je után került sor, ezért a hivatalbóli kezdeményező a jogsértés tudomására jutása időpontjaként megjelölhette a szabálytalansági eljárás megindításának napját 2019. április 3. napjában, így a hivatalbóli kezdeményezésével élhetett 2019. június 3-án.  

A Kbt. 152. § (2a) bekezdésének az Alaptörvény 28. cikkével összhangban álló értelmezésének vizsgálata során a Kúria áttekintette a jogszabály módosítására irányuló törvényi indokolást, amely a Mód3. tv. 50. §-ához kapcsolódóan törvényi vélelmet kívánt felállítani a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megindítandó jogorvoslati eljáráshoz, azonban arra, hogy az megdönthető jellegű lenne-e, a törvényi indokolás nem adott eligazítást. előtt, a támogató szervezet a számára rögzített törvényi határidőben minden esetben. A Kúria ezért a 9/2020. (V. 28.) AB határozat [42], [46]-[52] pontjaiban foglaltakat értelmezve rámutatott arra, hogy a Kbt. 152. § (2a) bekezdésében foglalt időpont olyan törvényi vélelem, amellyel szemben helye van bizonyításnak, a tényleges tudomásszerzés időpontját akár a Közbeszerzési Döntőbizottság, akár az ügy közigazgatási jogvitájában eljáró bíróság a törvényi vélelemtől eltérően megállapíthatja. Annak vizsgálata, hogy az eljáráskezdeményezési jogosultsággal rendelkező szerv a reá irányadó szabályok megsértésével gyakorolta-e a hatáskörét, a bíróság vizsgálhatja, így azt is, hogy a szabálytalansági eljárás lefolytatására határidőben került-e sor, a szabálytalansági eljárás megindításának időpontja jogszerűen lett-e megadva a tudomásszerzés időpontjaként.

Budapest, 2020. december 18.

A Kúria Sajtótitkársága