Tájékoztató a Kúria Gfv.30.307/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 12.

Az I. alperesi részvénytársaság tőkeemelése folytán az I. r. felperest megilletett 3765 db. az I. r. alperesi részvénytársaságban levő 10.000 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény, az I. r. felperest a fenti részvények tulajdonosának az I. r. alperes elismerte. A fenti mennyiségű törzsrészvény jóváírása azonban még sem történt meg az I. r. felperes értékpapírszámláján, mert a többek között az I. r. felperes és az I. r. alperes között létrejött szindikátusi szerződés szerinti elszámolás folytán az I. r. alperes azt állapította meg, hogy meghatározott mennyiségű részvények az I. r. alperest illetik meg, E tárgyban igazgatósági határozatot is hoztak. Később az I. r. alperes a részvények kiadása iránti jogot átruházta a II. r. alperesre. A jóvá nem írt részvényeket az I. r. alperes értékesítette a II. r. alperes részére, erről igazgatósági határozatot is hozott.

A szindikátusi szerződésben foglalt elszámolással összefüggésben választottbírósági eljárás indult, a válaszottbíróság elutasította azt a keresetet, melyben az I. r. felperes a szindikátusi szerződés elszámolásra vonatkozó rendelkezésének érvénytelenségére alapítottan a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását kérte.

A felperesek keresetükben a két igazgatósági határozat hatályon kívül helyezését, valamint a dematerializált részvényeknek a II. r. felperes értékpapírszámláján történő jóváírását kérték. Többek között tulajdonjoguk sérelmére hivatkoztak.

Az alperesek a kereset elutasítását kérték.

Az elsőfokú bíróság a törzsrészvényeknek a II. r. felperes értékpapírszámláján történő jóváírására irányuló kereseti kérelem tekintetében a pert megszüntette a Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással. Az igazgatósági határozatok hatályon kívül helyezésére irányuló kereset pedig elutasította.

A másodfokú bíróság mindkét döntést helybenhagyta.

A felperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria úgy ítélte meg, hogy a per megszüntetésének nem álltak fenn a feltételei. A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, a per megszüntetésének nem elégséges feltétele, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származzon a jogvita, az is szükséges, hogy „azonos jogot” érvényesítsenek. A választottbírósági eljárás tárgyát a szindikátusi szerződésnek az elszámolásra vonatkozó rendelkezése érvényességének kérdése képezte, míg jelen perben a felperesek részben a Ptk., részben a 2006. évi IV. tv., részben a 2001. évi CXX. tv. egyes rendelkezéseinek megsértésére hivatkoztak, így eltérő jogot érvényesítettek. A keresetet a Kúria érdemben bírálta el és azt alaptalannak találta.

A Kúria nem osztotta a másodfokú bíróság azon álláspontját, miszerint a felperesek nem voltak jogosultak az igazgatósági határozatok hatályon kívül helyezésére irányuló keresetet előterjeszteni. A Kúria rámutatott arra, hogy a részvénytársaság igazgatóságának határozatát a részvényes keresettel támadhatja meg, függetlenül attól, hogy a határozat a részvényes jogi érdekét közvetlenül érinti-e, hogy az milyen tárgyban született, így az a részvénytársaságon belüli jogviszonnyal vagy a részvénytársaság által kötendő szerződéssel esetleg egy szerződéskötés megtagadását jelentő döntéssel kapcsolatos.

Budapest, 2012. április 11.

A Kúria Sajtótitkársága