Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.610/2011/13. számú ítéletéről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria közigazgatási perben meghozott ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény eltérő szabályozása hiányában, az Áfa tv. illetve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény vonatkozó szabályainak együttes alkalmazása alapján az értékesítő adóalany a fizetésképtelenségét jogerősen megállapító felszámolási eljárás hatálya alatt a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének a napjától áll., amely időponttól kell vonatkozásában a fordított adózás szabályait alkalmazni.

A peres felek között ténykérdésben nem volt vita, megegyeztek abban, hogy a számlakibocsátó felszámolását a bíróság jogerősen 2008. június 19-én rendelte el, hogy a számlákat 2008. június 23-án állították ki, és a felszámolási eljárás 2008. június 30-án került közzétételre.

A perbeli jogkérdés az volt, hogy az Áfa tv. 142.§ /1/ bekezdés g.) pont alkalmazásakor melyik az az időpont, amikortól a számlakibocsátó jogerősen megállapított felszámolási eljárás hatálya alatt áll és így vonatkozásában a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az Áfa tv. 142.§ /1/ bekezdés g.) pontja akként rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termék értékesítése esetében, ha az értékesítő adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll.

Az Áfa tv. nem határozza meg a „felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll”-ás kezdő időpontját, azt a Csődtv. tartalmazza.

A felszámolási eljárás megindítását a Csődtv. részletesen szabályozza, rendelkezései szerint a bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést követően haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja. /27.§ /1/ bekezdés első mondata, 28.§ /1/ bekezdés, 27.§ /1/ bekezdés utolsó mondata/.

Csak olyan eljárás hatálya alatt lehetséges állni, amely eljárás már elkezdődött, a felszámolási eljárás pedig a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének a napján kezdődik.

Az Áfa tv. eltérő szabályozása hiányában, az Áfa tv. és a Csőd.tv. vonatkozó szabályainak együttes alkalmazása alapján az értékesítő adóalany felszámolási, a fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének a napjától áll.

Az alperes határozatában és a felülvizsgálati kérelmében kifejtett álláspontja téves, az elsőfokú bíróság helyes jogértelmezéssel hozta meg döntését. Mindezek folytán a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275.§-ának /3/ bekezdése alapján hatályában fenntartotta (Kfv.V.35.610/2011/13.szám).

A Kúria Sajtótitkársága