Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2011. április 25-én tartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.107/2011. számú ügyről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 2.

A felperesnek a munkáltatója és annak fenntartója ellen benyújtott keresete a magasabb vezetői megbízása 2005. június 24-ei visszavonása jogellenességének Kjt. 23.§ szerinti megállapítására és jogkövetkezményei alkalmazására, a Kjt. 34. §-ban foglalt jogkövetkezmények levonására, vagyoni és nem vagyoni kárai megtérítésére irányult.

A Legfelsőbb Bíróság megelőző eljárásban hozott ítéletével a másodfokú ítéletet megváltoztatva a munkáltatóval szemben hozott vezetői megbízás jogellenességét első fokon megállapító ítéleti rendelkezést helyben hagyta, a fenntartóval szembeni keresetet elutasította.

Az összegszerűségre folytatott eljárásban (mely a munkáltató megszűnése folytán a fenntartóval szemben folyt tovább) mindkét fokú bíróság a vezetői megbízás jogellenességének a Kjt. 23. §-a szerinti jogkövetkezményeit alkalmazva a felperesnek egy évi vezetői pótlékként 567.600 forintot megítélt, míg a további 24.651.357 forint megfizetésére irányuló keresetet elutasította, az alperes javára 300.000 forint perköltséget megítélve mindkét fokra.

A Kúria a felperes és alperes felülvizsgálati kérelme alapján hozott ítéletével a jogerős ítéletnek a perköltségre vonatkozó rendelkezésit helyezte hatályon kívül, a felperest 1.610.000 forint és Áfa együttes első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költség megfizetésére kötelezte, egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

A felülvizsgálati eljárásban nagy terjedelmű, a Legfelsőbb Bíróságot már egyszer megjárt előzményi iratot, hosszú első- és másodfokú határozatokat, terjedelmes beadványokat (köztük önkormányzati testületi jegyzőkönyveket, a médiákban megjelent híradásokat) kellett áttanulmányozni, az alperes személyében e szakban bekövetkező jogutódlásról kellett dönteni.

A felperes illetmény, végkielégítés, felmentési átlagkereset iránti követelését, költségtérítések elmaradása miatti kárigényét több jogalapra: a Kjt. 23. § (12) bekezdés, 34. § (6) és (7) bekezdés, az Mt. 174. § (1) bekezdés rendelkezéseire hivatkozással érvényesítette. A nem vagyoni kártérítést egészsége megromlására és jó hírneve megsértésére alapította.

Budapest, 2012. május 2.

A Kúria Sajtótitkársága