Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.900/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 23.

A közel tizenöt éve folyamatban volt per iratainak tanulmányozása mellett a többször megismételt közigazgatási eljárás iratanyagát volt szükséges tanulmányozni annak eldöntéséhez, hogy a borsodivánkai Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetből 1992. december 10-én a csoportos kiválást bejelentő ún. „négyesi gazdák” százötven fős csoportja a vagyonkiadás során megszerezte-e a kivett alrészleteken lévő földterületeket a rajta lévő felépítményekkel együtt.

Az ügy bonyolultsága abban állt, hogy az épületek – amelyeket a vagyonkiadás során vagyonrészként kiadott az Mgtsz. – mindegyike termőföldként nyilvántartott ingatlanon, illetve annak kivett megjelölésű alrészletén állt. Nem tartozhattak ezért a kiadott vagyonrészhez a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletében felsorolt földterületek, amelyeket az Ámt. 13.§ (2) bekezdés szerint nagyüzemi táblákként a hatályban lévő földtörvény rendelkezései szerint mint termőföldet be kellett sorolni a földalapok valamelyikébe. A későbbiek során önálló helyrajzi számra került számos ingatlan tulajdonjogát jóhiszemű ellenérték fejében szerző harmadik személyek megszerezték.

A felperesek keresetükben dologi jogcímre alapított tulajdoni igényt érvényesítettek, az Inytv. 62.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással, amely tartalma szerint nem ún. kiigazítási per, hanem a 62.§ (1) bekezdése a) pontja szerinti törlési kereset. Ezért vizsgálni kellett a törlési per megindítására jogosultak körét, figyelemmel a 2/2010. (XII.6.) PK véleményben foglaltakra is, alapul véve a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvényben, valamint az 1992. évi II. törvényben (Ámt.) foglaltakat. Értelmezni kellett a korabeli vagyonnevesítésről, vagyonmegosztásról és kiválásról szóló közgyűlési határozatokat is.

A felperesek másodlagos keresetüket elbirtoklás jogcímére alapították, ezért vizsgálni kellett az elbirtoklás együttes feltételeinek megvalósulását is. Az összetett, bonyolult, szövevényes ügyben csak a tényállás megismeréséhez több napi felkészülésre volt szükség.

A Kúria – a felülvizsgálati eljárás korlátaira tekintettel – hatályában fenntartotta a Debreceni Ítélőtábla megismételt eljárásban hozott jogerős ítéletét.

Budapest, 2012. június 23.

A Kúria Sajtótitkársága