Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.911/2011. számú ügyében hozott - elvi tartalmú - határozatról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 8.

A Kúriának a közös tulajdon megszüntetése iránt indított felülvizsgálati eljárásban a 2012. április 18-án megtartott tárgyaláson a következő jogkérdésekben kellett állást foglalnia:

I.A Legfelsőbb Bíróság 1/2008. (V.19.) PK vélemény 2. pontja értelmezhető-e úgy, hogy a megváltott tulajdoni hányad ellenértékét minden esetben az ingatlan egészének értéke alapján – azt a tulajdoni hányadok szerint felosztva - kell meghatározni.

II.A közös tulajdonban álló ingatlan a bíróság által társasház-tulajdonná alakítható-e abban az esetben, ha a fél által a kizárólagos tulajdonába adni kért ingatlanrészen még nem áll épület.

A felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából irányadónak tekintett tényállás alapján a Kúria a felvetett jogkérdéseket az alábbiak szerint döntötte el:

Ad. I.: A Legfelsőbb Bíróság a hivatkozott kollégiumi véleményében nem számolt azzal a jelen perben fennálló sajátos helyzettel, amikor a vitássá tett ingatlan a tulajdonostársak között használatilag megosztott volt: a tulajdonostársak által mindig ismert volt, hogy az egyik fél tulajdonába adott tulajdoni hányadnak a természetben az ingatlan mely része felel meg. Ilyen esetben szükségtelen az egész ingatlan forgalmi értékének a meghatározása, mert a megváltási árat a tulajdonjogát elveszítő fél tulajdoni hányadának a természetben megfelelő ingatlanrész forgalmi értékének figyelembevételével kell megállapítani.

Ad. II.: A közös tulajdonnak a bíróság által társasházzá történő átalakítása különbözik attól, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 7.§ (1) bekezdésében szabályozott esettől, amikor a felek szabad elhatározásukból, önkéntesen alapítanak társasházat egy fennálló vagy felépítendő épületre. A bíróságnak a Ptk. 149.§ (1) bekezdése alkalmazásában csak már meglévő épület esetén van lehetősége a közös tulajdon társasház-tulajdonná való átalakítására.

A Kúria mindezekre figyelemmel a Békés Megyei Bíróság 9.Pf.25.008/2011/18. számú jogerős ítélete felülvizsgálattal támadott rendelkezését a fenti indokolással hatályában fenntartotta.

Budapest, 2012. május 3.

A Kúria Sajtótitkársága